21  Tỷ suất chuẩn hóa

Chương này sẽ hướng dẫn hai cách để chuẩn hóa một kết quả như là tỷ suất tử vong hoặc nhập viện theo các đặc điểm của tuổi và giới.

Chúng ta bắt đầu bằng cách làm rõ quá trình chuẩn bị/làm sạch/kết nối số liệu, vì việc này thường được thực hiện khi kết nối số liệu dân số từ nhiều quốc gia, số liệu dân số chuẩn, tử vong,.v.v.

21.1 Tổng quan

Có hai cách để chuẩn hóa: trực tiếp và gián tiếp. Giả sử chúng ta muốn chuẩn hóa tỷ suất tử vong theo tuổi và giới của quốc gia A và quốc gia B, và so sánh tỷ suất chuẩn hóa giữa hai quốc gia này

 • Đối với chuẩn hóa trực tiếp, chúng ta phải biết dân số nguy cơ và số tử vong theo từng tầng của tuổi và giới của quốc gia A và B. Một tầng trong ví dụ của chúng ta là phụ nữ trong nhóm tuổi từ 15-44.
 • Đối với chuẩn hóa gián tiếp, chúng ta chỉ cần biết tổng số tử vong và cấu trúc tuổi và giới của mỗi quốc gia. Vì thế, phương án này là khả khi tỷ suất tử vong hoặc dân số theo tuổi và giới không có sẵn. Hơn nữa, chuẩn hóa gián tiếp được ưa chuộng hơn khi có số lượng nhỏ trong các tầng, vì các ước tính trong chuẩn hóa trực tiếp sẽ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi quan trọng khi lấy mẫu.

21.2 Chuẩn bị

Để chỉ dẫn cách thực hiện chuẩn hóa, chúng ta tạo ra dân số và số tử vong của quốc gia A và B theo tuổi (trong các nhóm tuổi của mỗi 5 tuổi) và giới (nữ, nam). Để các bộ số liệu có thể sử dụng được, chúng ta sẽ thực hiện các bước chuẩn bị như sau:

 1. Gọi các packages
 2. Tải các bộ số liệu
 3. Nối số liệu dân số và tử vong của hai quốc gia
 4. Xoay trục bộ số liệu dọc/dài hơn để có một hàng là một tầng theo tuổi-giới
 5. Làm sạch quần thể tham chiếu (dân số thế giới chuẩn) và kết nối nó với số liệu của quốc gia

Trong trường hợp này, số liệu của chúng ta có thể có các định dạng khác nhau. Có lẽ số liệu của chúng ta theo tỉnh, thành phố, hoặc khu vực dịch vụ khác. Chúng ta có thể có một hàng cho mỗi ca tử vong và các thông tin về tuổi và giới cho mỗi trường hợp (hoặc một tỷ lệ có ý nghĩa) của các ca tử vong này. Trong trường hợp này, hãy xem các chương về Nhóm dữ liệu, Xoay trục dữ liệu, và Bảng mô tả để tạo một bộ số liệu với số lượng tử vong và dân số theo tầng của tuổi-giới tính.

Chúng ta cũng cần một quần thể tham chiếu, dân số chuẩn. Với mục đích của thực hành này, chúng ta sẽ sử dụng bộ số liệu world_standard_population_by_sex. Dân số chuẩn này dựa trên dân số của 46 quốc gia và được tạo ra vào năm 1960. Có rất nhiều dân số “chuẩn” – ví dụ, trang web của NHS Scotland cung cấp khá nhiều thông tin về Dân số Chuẩn của châu u, Dân số Chuẩn Thế giới, Dân số Chuẩn của Scotland.

Gọi packages

Đoạn code này hiển thị việc gọi các package cần thiết cho các phân tích. Trong cuốn sách này, chúng tôi nhấn mạnh việc sử dụng hàm p_load() từ package pacman, giúp cài đặt các package cần thiết gọi chúng ra để sử dụng. Bạn cũng có thể gọi các packages đã cài đặt với hàm library() của base R. Xem thêm chương R cơ bản để có thêm thông tin về các packages trong R.

pacman::p_load(
   rio,         # import/export data
   here,        # locate files
   stringr,       # cleaning characters and strings
   frailtypack,     # needed for dsr, for frailty models
   dsr,         # standardise rates
   PHEindicatormethods, # alternative for rate standardisation
   tidyverse)      # data management and visualization

CẨN TRỌNG: Nếu đang sử dụng một phiên bản mới hơn của R, chúng ta không thể tải gói lệnh dsr trực tiếp từ CRAN. Tuy nhiên, nó vẫn còn trong mục lưu trữ của CRAN. Chúng ta có thể cài đặt và sử dụng nó.

Đối với người không sử dụng hệ điều hành Mac:

packageurl <- "https://cran.r-project.org/src/contrib/Archive/dsr/dsr_0.2.2.tar.gz"
install.packages(packageurl, repos=NULL, type="source")
# Other solution that may work
require(devtools)
devtools::install_version("dsr", version="0.2.2", repos="http:/cran.us.r.project.org")

Đối với người sử dụng hệ điều hành Mac:

require(devtools)
devtools::install_version("dsr", version="0.2.2", repos="https://mac.R-project.org")

Tải số liệu dân số

Xem chương Tải sách và dữ liệu để biết các hướng dẫn về cách tải tất cả các bộ số liệu mẫu trong cuốn số tay này. Chúng ta có thể nhập trực tiếp dữ liệu trong chương Chuẩn hóa này tới R thông qua kho lưu trữ Github của chúng tôi bằng cách thực hiện lệnh sau import():

# import demographics for country A directly from Github
A_demo <- import("https://github.com/appliedepi/epirhandbook_eng/raw/master/data/standardization/country_demographics.csv")

# import deaths for country A directly from Github
A_deaths <- import("https://github.com/appliedepi/epirhandbook_eng/raw/master/data/standardization/deaths_countryA.csv")

# import demographics for country B directly from Github
B_demo <- import("https://github.com/appliedepi/epirhandbook_eng/raw/master/data/standardization/country_demographics_2.csv")

# import deaths for country B directly from Github
B_deaths <- import("https://github.com/epirhandbook/Epi_R_handbook/raw/master/data/standardization/deaths_countryB.csv")

# import demographics for country B directly from Github
standard_pop_data <- import("https://github.com/epirhandbook/Epi_R_handbook/raw/master/data/standardization/world_standard_population_by_sex.csv")

Trước tiên, chúng ta tải số liệu nhân khẩu (số lượng nam và nữ theo nhóm mỗi 5 tuổi) của hai quốc gia mà chúng ta sẽ so sánh, “Quốc gia A” và “Quốc gia B”.

# Country A
A_demo <- import("country_demographics.csv")
# Country B
B_demo <- import("country_demographics_2.csv")

Tải số liệu tử vong

Để thuận tiện cho việc thực hành, chúng ta cũng có số lượng tử vong theo tuổi và giới trong khoảng thời gian quan tâm. Số lượng tử vong của mỗi quốc gia nằm trong một tập tin riêng, được hiện thị bên dưới.

Số tử vong ở Quốc gia A

Số tử vong ở Quốc gia B

Làm sạch số liệu dân số và tử vong

Chúng ta cần kết nối và chuyển đổi các số liệu này theo những cách sau:

 • Liên kết dân số của các quốc gia vào một bộ số liệu và xoay trục thành bộ số liệu dạng “dọc/dài” để mỗi tầng tuổi-giới là một hàng
 • Liên kết số liệu tử vong của các quốc gia vào một bộ số liệu và xoay trục thành bộ số liệu dạng “dọc/dài” để mỗi tầng tuổi-giới là một hàng
 • Nối số liệu tử vong với số liệu dân số

Đầu tiên, chúng ta liên kết các bộ số liệu dân số quốc gia, chuyển đổi thành số liệu dạng dọc/dài hơn, và làm sạch số liệu. Xem chương Xoay trục dữ liệu để biết thêm chi tiết.

pop_countries <- A_demo %>% # begin with country A dataset
   bind_rows(B_demo) %>%    # bind rows, because cols are identically named
   pivot_longer(            # pivot longer
     cols = c(m, f),          # columns to combine into one
     names_to = "Sex",         # name for new column containing the category ("m" or "f") 
     values_to = "Population") %>%   # name for new column containing the numeric values pivoted
   mutate(Sex = recode(Sex,      # re-code values for clarity
     "m" = "Male",
     "f" = "Female"))

Số liệu dân số đã liên kết bây giờ trông giống như sau (nhấp qua để xem cột quốc gia A và B):

Và bây giờ, chúng ta thực hiện các thao tác tương tự trên hai bộ số liệu tử vong.

deaths_countries <- A_deaths %>%  # begin with country A deaths dataset
   bind_rows(B_deaths) %>%    # bind rows with B dataset, because cols are identically named
   pivot_longer(         # pivot longer
     cols = c(Male, Female),    # column to transform into one
     names_to = "Sex",       # name for new column containing the category ("m" or "f") 
     values_to = "Deaths") %>%   # name for new column containing the numeric values pivoted
   rename(age_cat5 = AgeCat)   # rename for clarity

Số liệu tử vong bây giờ trông giống như sau và chứa số liệu của cả hai quốc gia:

Bây giờ, chúng ta nối số liệu tử vong và số liệu dân số dựa trên các cột chung Country, age_cat5, và Sex. Thao tác này sẽ thêm cột Deaths.

country_data <- pop_countries %>% 
   left_join(deaths_countries, by = c("Country", "age_cat5", "Sex"))

Bây giờ, chúng ta có thể phân loại các biến số Sex, age_cat5, và Country thành dạng factors và đặt thứ tự các giá trị của biến số bằng cách sử dụng hàm fct_relevel() từ package forcats, như được mô tả trong chương Factors. Lưu ý rằng việc phân loại giá trị biến không thay đổi số liệu một cách rõ ràng, nhưng lệnh arrange() sẽ sắp xếp nó theo Quốc gia, nhóm tuổi và giới tính.

country_data <- country_data %>% 
 mutate(
  Country = fct_relevel(Country, "A", "B"),
   
  Sex = fct_relevel(Sex, "Male", "Female"),
    
  age_cat5 = fct_relevel(
   age_cat5,
   "0-4", "5-9", "10-14", "15-19",
   "20-24", "25-29", "30-34", "35-39",
   "40-44", "45-49", "50-54", "55-59",
   "60-64", "65-69", "70-74",
   "75-79", "80-84", "85")) %>% 
     
 arrange(Country, age_cat5, Sex)

CẨN TRỌNG: Nếu số trường hợp tử vong mỗi tầng là nhỏ, hãy cân nhắc chia nhóm tuổi mỗi 10-15 năm thay vì mỗi 5 năm cho các nhóm.

Tải dân số tham chiếu

Cuối cùng, để chuẩn hóa trực tiếp, chúng ta nhập dân số tham chiếu (“dân số chuẩn” thế giới theo giới tính)

# Reference population
standard_pop_data <- import("world_standard_population_by_sex.csv")

Làm sach dân số tham chiếu

Các giá trị của biến tuổi trong bộ số liệu country_datastandard_pop_data cần phải được căn chỉnh.

Hiện tại, các giá trị của cột biến phân loại age_cat5 trong bộ số liệu standard_pop_data có chứa từ “years” và “plus”, trong khi không có các từ này trong trong bộ số liệu country_data. Chúng ta cần phải chuyển đổi các giá trị này giống nhau. Chúng ta sẽ sử dụng hàm str_replace_all() từ package stringr, như được mô tả trong chương Ký tự và chuỗi, để thay thế thành những kiểu mẫu không có khoảng trắng "".

Hơn nữa, package dsr đòi hỏi cột chứa số lượng trong bộ số liệu dân số chuẩn phải được gọi là "pop". Vì vậy, chúng ta đổi tên cột này cho phù hợp.

# Remove specific string from column values
standard_pop_clean <- standard_pop_data %>%
   mutate(
     age_cat5 = str_replace_all(age_cat5, "years", ""),  # remove "year"
     age_cat5 = str_replace_all(age_cat5, "plus", ""),  # remove "plus"
     age_cat5 = str_replace_all(age_cat5, " ", "")) %>%  # remove " " space
   
   rename(pop = WorldStandardPopulation)  # change col name to "pop", as this is expected by dsr package

CẨN TRỌNG: Nếu chúng ta cố gắng sử dụng hàm str_replace_all() để loại bỏ biểu tượng dấu cộng, hàm này sẽ không thực hiện bởi vì nó là một biểu tượng đặc biệt. “Xử lý” các biểu tượng này bằng cách đặt hai dấu gạch chéo phía trước như trong lệnh str_replace_call(column, "\\+", "").

Tạo bộ số liệu với dân số chuẩn

Cuối cùng, sử dụng package PHEindicatormethods, được trình bày chi tiết bên dưới, để nối dân số chuẩn vào biến tử vong và dân số của các quốc gia. Vì vậy, chúng ta sẽ tạo một bộ số liệu với tên all_data cho mục đích đó.

all_data <- left_join(country_data, standard_pop_clean, by=c("age_cat5", "Sex"))

Bộ số liệu hoàn chỉnh trông sẽ như thế này:

21.3 Package dsr

Bên dưới, chúng tôi trình bày việc tính toán và so sánh các tỷ suất được chuẩn hóa trực tiếp bằng cách sử dụng package dsr. Package dsr cho phép chúng ta tính toán và so sánh các tỷ suất được chuẩn hóa trực tiếp (không phải các tỷ suất được chuẩn hóa gián tiếp!).

Trong phần Chuẩn bị số liệu, chúng ta đã tạo các bộ số liệu riêng biệt cho các quốc gia và dân số chuẩn:

 1. đối tượng country_data mà là một bảng dân số với số lượng dân số và số tử vong theo tầng cho mỗi quốc gia
 2. đối tượng standard_pop_clean, bao gồm số lượng dân số theo tầng cho dân số tham chiếu, Dân số Chuẩn Thế giới

Chúng ta sẽ sử dụng các bộ số liệu riêng rẽ này cho cách tiếp cận sử dụng package dsr.

Tỷ suất chuẩn hóa

Bên dưới, chúng ta tính toán các tỷ suất theo quốc gia được chuẩn hóa trực tiếp theo tuổi và giới. Chúng ta sử dụng hàm dsr().

Lưu ý - dsr() đòi hỏi một bộ số liệu dân số của các quốc gia và số lượng sự kiện (tử vong), và một bộ số liệu riêng rẽ với dân số tham chiếu. Nó cũng đòi hỏi trong bộ số liệu của dân số tham chiếu này tên cột đơn vị-thời gian là “pop” (chúng ta đã đảm bảo điều này trong phần Chuẩn bị số liệu).

Có nhiều đối số, như được chú thích bên dưới. Đáng chú ý, đối số event = được đặt thành cột Deaths, và đối số fu = (“follow-up”) được đặt thành cột Population. Chúng ta đặt các nhóm so sánh là cột Country và chuẩn hóa dựa trên cột age_cat5Sex. Hai cột cuối cùng này không được gán với một đối số có tên cụ thể. Gõ ?dsr để biết thêm chi tiết.

# Calculate rates per country directly standardized for age and sex
mortality_rate <- dsr::dsr(
   data = country_data, # specify object containing number of deaths per stratum
   event = Deaths,    # column containing number of deaths per stratum 
   fu = Population,   # column containing number of population per stratum
   subgroup = Country,  # units we would like to compare
   age_cat5,       # other columns - rates will be standardized by these
   Sex,
   refdata = standard_pop_clean, # reference population data frame, with column called pop
   method = "gamma",   # method to calculate 95% CI
   sig = 0.95,      # significance level
   mp = 100000,      # we want rates per 100.000 population
   decimals = 2)     # number of decimals)


# Print output as nice-looking HTML table
knitr::kable(mortality_rate) # show mortality rate before and after direct standardization
Subgroup Numerator Denominator Crude Rate (per 1e+05) 95% LCL (Crude) 95% UCL (Crude) Std Rate (per 1e+05) 95% LCL (Std) 95% UCL (Std)
A 11344 86790567 13.07 12.83 13.31 23.57 23.08 24.06
B 9955 52898281 18.82 18.45 19.19 19.33 18.46 20.22

Bên trên, chúng ta thấy rằng tỷ suất tử vong thô của quốc gia A thấp hơn quốc gia B, nhưng tỷ suất được chuẩn hóa trực tiếp theo tuổi và giới thì cao hơn.

Tỷ số của các tỷ suất chuẩn hóa

# Calculate RR
mortality_rr <- dsr::dsrr(
   data = country_data, # specify object containing number of deaths per stratum
   event = Deaths,   # column containing number of deaths per stratum 
   fu = Population,   # column containing number of population per stratum
   subgroup = Country, # units we would like to compare
   age_cat5,
   Sex,         # characteristics to which we would like to standardize 
   refdata = standard_pop_clean, # reference population, with numbers in column called pop
   refgroup = "B",   # reference for comparison
   estimate = "ratio", # type of estimate
   sig = 0.95,     # significance level
   mp = 100000,     # we want rates per 100.000 population
   decimals = 2)    # number of decimals

# Print table
knitr::kable(mortality_rr) 
Comparator Reference Std Rate (per 1e+05) Rate Ratio (RR) 95% LCL (RR) 95% UCL (RR)
A B 23.57 1.22 1.17 1.27
B B 19.33 1.00 0.94 1.06

Tỷ suất tử vong chuẩn hóa của quốc gia A cao gấp 1.22 lần so với quốc gia B (95% CI 1.17-1.27).

Khác biệt của các tỷ suất chuẩn hóa

# Calculate RD
mortality_rd <- dsr::dsrr(
   data = country_data,    # specify object containing number of deaths per stratum
   event = Deaths,      # column containing number of deaths per stratum 
   fu = Population,      # column containing number of population per stratum
   subgroup = Country,    # units we would like to compare
   age_cat5,         # characteristics to which we would like to standardize
   Sex,            
   refdata = standard_pop_clean, # reference population, with numbers in column called pop
   refgroup = "B",      # reference for comparison
   estimate = "difference",  # type of estimate
   sig = 0.95,        # significance level
   mp = 100000,        # we want rates per 100.000 population
   decimals = 2)       # number of decimals

# Print table
knitr::kable(mortality_rd) 
Comparator Reference Std Rate (per 1e+05) Rate Difference (RD) 95% LCL (RD) 95% UCL (RD)
A B 23.57 4.24 3.24 5.24
B B 19.33 0.00 -1.24 1.24

Quốc gia A có hơn 4,24 ca tử vong trên 100,000 dân (95% CI 3.24-5.24) so với quốc gia B.

21.4 Package PHEindicatormethods

Một cách khác để tính tỷ suất chuẩn hóa là dùng package PHEindicatormethods. Package này cho phép chúng ta tính toán tỷ suất chuẩn hóa trực tiếp cũng như gián tiếp. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cả hai.

Phần này chúng ta sẽ sử dụng bộ số liệu all_data được tạo ở cuối phần Chuẩn bị. Bộ số liệu này bao gồm dân số quốc gia, số tử vong và dân số tham chiếu. Bạn có thể xem nó ở đây.

Tỷ suất chuẩn hóa trực tiếp

Đầu tiên, chúng ta nhóm số liệu theo Quốc gia như bên dưới và sau đó chuyển số liệu vào hàm phe_dsr() để có được tỷ suất chuẩn hóa trực tiếp theo quốc gia.

Lưu ý, dân số tham chiếu (chuẩn) có thể được cung cấp dưới dạng một cột bên trong số liệu của một quốc gia cụ thể hoặc dưới dạng một véctơ riêng biệt. Nếu được cung cấp bên trong số liệu của một quốc gia cụ thể, bạn phải đặt stdpoptype = "field". Nếu được cung cấp như một véc tơ, đặt stdpoptype = "vector". Trong trường hợp thứ hai, chúng ta phải đảm bảo thứ tự của các hàng theo tầng tương tự nhau trong cả khung số liệu quốc gia và dân số tham chiếu, vì vị trí các bản ghi/các hàng phải khớp với nhau. Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi đã cung cấp dân số tham chiếu dưới dạng một cột bên trong khung số liệu của một quốc gia cụ thể.

Xem trợ giúp bằng cách gõ ?phr_dsr hoặc các liên kết trong phần Tài nguyên học liệu để biết thêm thông tin.

# Calculate rates per country directly standardized for age and sex
mortality_ds_rate_phe <- all_data %>%
   group_by(Country) %>%
   PHEindicatormethods::phe_dsr(
     x = Deaths,         # column with observed number of events
     n = Population,       # column with non-standard pops for each stratum
     stdpop = pop,        # standard populations for each stratum
     stdpoptype = "field")    # either "vector" for a standalone vector or "field" meaning std populations are in the data 

# Print table
knitr::kable(mortality_ds_rate_phe)
Country total_count total_pop value lowercl uppercl confidence statistic method
A 11344 86790567 23.56686 23.08107 24.05944 95% dsr per 100000 Dobson
B 9955 52898281 19.32549 18.45516 20.20882 95% dsr per 100000 Dobson

Tỷ suất chuẩn hóa gián tiếp

Để chuẩn hóa gián tiếp, chúng ta cần dân số tham chiếu có số lượng tử vong và dân số theo tầng. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tính tỷ suất của quốc gia A bằng cách sử dụng quốc gia B làm dân số tham chiếu, vì dân số tham chiếu trong bộ số liệu standard_pop_clean không có số lượng tử vong theo tầng.

Trước tiên, chúng ta tạo dân số tham chiếu từ quốc gia B như bên dưới. Sau đó, chúng ta chuyển số liệu tử vong và dân số của quốc gia A, kết nối nó với dân số tham chiếu và chuyển nó vào hàm calculate_ISRate(), để có được tỷ suất chuẩn hóa gián tiếp. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể làm ngược lại.

Lưu ý - trong ví dụ bên dưới, dân số tham chiếu được cung cấp dưới dạng một data frame riêng rẽ. Trong trường hợp này, chúng ta cần đảm bảo rằng các véctơ x =, n =, x_ref =n_ref = tất cả được sắp đặt cùng giá trị với loại chuẩn hóa (theo đúng tầng) như được sắp đặt trong data frame quốc gia, vì vị trí các bản ghi/các hàng phải khớp với nhau.

Xem trợ giúp bằng cách gõ ?phr_isr hoặc các liên kết trong phần Tài nguyên học liệu để biết thêm thông tin.

# Create reference population
refpopCountryB <- country_data %>% 
 filter(Country == "B") 

# Calculate rates for country A indirectly standardized by age and sex
mortality_is_rate_phe_A <- country_data %>%
   filter(Country == "A") %>%
   PHEindicatormethods::calculate_ISRate(
     x = Deaths,         # column with observed number of events
     n = Population,       # column with non-standard pops for each stratum
     x_ref = refpopCountryB$Deaths, # reference number of deaths for each stratum
     n_ref = refpopCountryB$Population) # reference population for each stratum

# Print table
knitr::kable(mortality_is_rate_phe_A)
observed expected ref_rate value lowercl uppercl confidence statistic method
11344 15847.42 18.81914 13.47123 13.22446 13.72145 95% indirectly standardised rate per 100000 Byars

21.5 Tài nguyên học liệu

Nếu bạn muốn tìm thêm các ví dụ có thể tái lập được sử dụng package dsr, vui lòng xem hướng dẫn này

Với các ví dụ khác sử dụng package PHEindicatormethods, vui lòng xem tại website này

Xem thêm PHEindicatormethods tài liệu dưới dạng tệp pdf