17  Bảng mô tả

Chương này minh họa cách sử dụng các package janitor, dplyr, gtsummary, rstatix, và base R để tóm tắt dữ liệu và tạo bảng với thống kê mô tả.

Chương này bao gồm cách để tạo bảng cơ bản, trong khi đó chương Trình bày bảng bao gồm cách để định dạng đẹp và in chúng.*

Mỗi package này đều có những ưu và nhược điểm trong từng khía cạnh như sự đơn giản, khả năng tiếp cận kết quả, chất lượng kết quả được hiển thị. Sử dụng chương này để quyết định cách tiếp cận nào phù hợp với trường hợp của bạn.

Bạn có một số lựa chọn khi tạo bảng tóm tắt và bảng chéo. Một số yếu tố cần xem xét bao gồm tính đơn giản của code, khả năng tùy chỉnh, đầu ra mong muốn (được in ra R console, dưới dạng dataframe hoặc dưới dạng hình ảnh “đẹp” .png/.jpeg /.html) và dễ xử lý hậu kỳ. Hãy xem xét các điểm dưới đây khi bạn chọn công cụ cho tình huống của mình.

17.1 Chuẩn bị

Gọi packages

Đoạn code này hiển thị việc gọi các packages cần thiết cho các phân tích. Trong sổ tay này, chúng tôi nhấn mạnh đến lệnh p_load() từ pacman, giúp cài đặt các package nếu cần gọi chúng để sử dụng. Bạn cũng có thể gọi các package đã được cài đặt với library() từ base R. Xem chương R cơ bản để biết thêm thông tin về các package của R.

pacman::p_load(
 rio,     # File import
 here,     # File locator
 skimr,    # get overview of data
 tidyverse,  # data management + ggplot2 graphics 
 gtsummary,  # summary statistics and tests
 rstatix,   # summary statistics and statistical tests
 janitor,   # adding totals and percents to tables
 scales,    # easily convert proportions to percents 
 flextable   # converting tables to pretty images
 )

Nhập dữ liệu

Chúng ta sẽ nhập bộ dữ liệu về các trường hợp từ một vụ dịch Ebola mô phỏng. Nếu bạn muốn theo dõi, bấm để tải xuống dữ liệu linelist “đã làm sạch” (as .rds file). Nhập dữ liệu của bạn bằng hàm import() từ package rio (chấp nhận nhiều loại tệp như .xlsx, .rds, .csv - xem thêm chi tiết tại chương Nhập xuất dữ liệu).

# import the linelist
linelist <- import("linelist_cleaned.rds")

50 hàng đầu tiên của linelist được hiển thị như dưới đây.

17.2 Duyệt dữ liệu

skimr package

Khi sử dụng package skimr package, bạn có thể có được cái nhìn tổng quan chi tiết và đẹp về mặt thẩm mỹ của từng biến trong tập dữ liệu của mình. Đọc thêm về skimr tại trang github của nhà phát triển.

Dưới đây, hàm skim() được áp dụng cho toàn bộ data frame linelist giúp bạn có cái nhìn tổng quan về data frame và tóm tắt của tất cả các cột (theo lớp).

## get information about each variable in a dataset 
skim(linelist)
Data summary
Name linelist
Number of rows 5888
Number of columns 30
_______________________
Column type frequency:
character 13
Date 4
factor 2
numeric 11
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
case_id 0 1.00 6 6 0 5888 0
outcome 1323 0.78 5 7 0 2 0
gender 278 0.95 1 1 0 2 0
age_unit 0 1.00 5 6 0 2 0
hospital 0 1.00 5 36 0 6 0
infector 2088 0.65 6 6 0 2697 0
source 2088 0.65 5 7 0 2 0
fever 249 0.96 2 3 0 2 0
chills 249 0.96 2 3 0 2 0
cough 249 0.96 2 3 0 2 0
aches 249 0.96 2 3 0 2 0
vomit 249 0.96 2 3 0 2 0
time_admission 765 0.87 5 5 0 1072 0

Variable type: Date

skim_variable n_missing complete_rate min max median n_unique
date_infection 2087 0.65 2014-03-19 2015-04-27 2014-10-11 359
date_onset 256 0.96 2014-04-07 2015-04-30 2014-10-23 367
date_hospitalisation 0 1.00 2014-04-17 2015-04-30 2014-10-23 363
date_outcome 936 0.84 2014-04-19 2015-06-04 2014-11-01 371

Variable type: factor

skim_variable n_missing complete_rate ordered n_unique top_counts
age_cat 86 0.99 FALSE 8 0-4: 1095, 5-9: 1095, 20-: 1073, 10-: 941
age_cat5 86 0.99 FALSE 17 0-4: 1095, 5-9: 1095, 10-: 941, 15-: 743

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100
generation 0 1.00 16.56 5.79 0.00 13.00 16.00 20.00 37.00
age 86 0.99 16.07 12.62 0.00 6.00 13.00 23.00 84.00
age_years 86 0.99 16.02 12.64 0.00 6.00 13.00 23.00 84.00
lon 0 1.00 -13.23 0.02 -13.27 -13.25 -13.23 -13.22 -13.21
lat 0 1.00 8.47 0.01 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49
wt_kg 0 1.00 52.64 18.58 -11.00 41.00 54.00 66.00 111.00
ht_cm 0 1.00 124.96 49.52 4.00 91.00 129.00 159.00 295.00
ct_blood 0 1.00 21.21 1.69 16.00 20.00 22.00 22.00 26.00
temp 149 0.97 38.56 0.98 35.20 38.20 38.80 39.20 40.80
bmi 0 1.00 46.89 55.39 -1200.00 24.56 32.12 50.01 1250.00
days_onset_hosp 256 0.96 2.06 2.26 0.00 1.00 1.00 3.00 22.00

Bạn cũng có thể sử dụng hàm summary() từ base R, để lấy thông tin về toàn bộ tập dữ liệu, nhưng kết quả đầu ra có thể khó đọc hơn so với sử dụng skimr. Do đó, kết quả không được hiển thị bên dưới để tiết kiệm không gian trang.

## get information about each column in a dataset 
summary(linelist)

Thống kê tóm tắt

Bạn có thể sử dụng các hàm base R để trả về thống kê tóm tắt trên một cột dữ liệu dạng số. Bạn có thể trả về hầu hết các thống kê tóm tắt hữu ích cho một cột dạng số bằng cách sử dụng hàm summary(), như dưới đây. Lưu ý rằng tên data frame cũng phải được xác định như hình dưới đây.

summary(linelist$age_years)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd Qu.  Max.  NA's 
  0.00  6.00  13.00  16.02  23.00  84.00   86 

Bạn có thể truy cập và lưu một phần cụ thể của nó bằng dấu ngoặc vuông [ ]:

summary(linelist$age_years)[[2]]      # return only the 2nd element
[1] 6
# equivalent, alternative to above by element name
# summary(linelist$age_years)[["1st Qu."]] 

Bạn có thể trả về các thống kê riêng lẻ với các hàm base R như max(), min(), median(), mean(), quantile(), sd(), và range(). Xem chương R cơ bản để có danh sách đầy đủ.

THẬN TRỌNG: Nếu dữ liệu của bạn chứa các giá trị missing, R muốn bạn biết điều này và do đó sẽ trả về NA trừ khi bạn chỉ định cho các hàm toán học ở trên mà bạn muốn R bỏ qua các giá trị bị thiếu, thông qua đối số na.rm = TRUE.

Bạn có thể sử dụng hàm get_summary_stats() từ package rstatix để trả về thống kê tóm tắt ở định dạng data frame. Điều này có thể hữu ích cho việc thực hiện các hoạt động tiếp theo hoặc vẽ biểu đồ trên các con số. Xem chương Các kiểm định thống kê cơ bản để biết thêm chi tiết về package rstatix và các hàm của nó.

linelist %>% 
 get_summary_stats(
  age, wt_kg, ht_cm, ct_blood, temp, # columns to calculate for
  type = "common")          # summary stats to return
# A tibble: 5 × 10
 variable   n  min  max median  iqr mean   sd  se  ci
 <fct>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 age    5802  0  84   13   17 16.1 12.6  0.166 0.325
2 wt_kg   5888 -11  111   54   25 52.6 18.6  0.242 0.475
3 ht_cm   5888  4  295  129   68 125. 49.5  0.645 1.26 
4 ct_blood 5888 16  26   22    2 21.2 1.69 0.022 0.043
5 temp   5739 35.2 40.8  38.8   1 38.6 0.977 0.013 0.025

17.3 janitor package

Package janitor cung cấp hàm tabyl() giúp tạo ra các bảng đơn và bảng chéo, có thể được “tô điểm” hoặc sửa đổi bằng các hàm trợ giúp để hiển thị phần trăm, tỷ lệ, số đếm, v.v.

Sau đây, chúng ta sẽ pipe linelist data frame tới các hàm của janitor và in kết quả. Nếu muốn, bạn cũng có thể lưu các bảng kết quả bằng toán tử gán <-.

tabyl đơn giản

Cách sử dụng mặc định của hàm tabyl() trên một cột cụ thể tạo ra các giá trị duy nhất, số lượng và “phần trăm” (tỷ lệ thực tế) theo cột. Tỷ lệ có thể có nhiều chữ số thập phân. Bạn có thể điều chỉnh số lượng số thập phân với hàm adorn_rounding() như được mô tả bên dưới.

linelist %>% tabyl(age_cat)
 age_cat  n   percent valid_percent
   0-4 1095 0.185971467  0.188728025
   5-9 1095 0.185971467  0.188728025
  10-14 941 0.159816576  0.162185453
  15-19 743 0.126188859  0.128059290
  20-29 1073 0.182235054  0.184936229
  30-49 754 0.128057065  0.129955188
  50-69  95 0.016134511  0.016373664
   70+  6 0.001019022  0.001034126
  <NA>  86 0.014605978      NA

Như bạn có thể thấy ở trên, các giá trị missing sẽ được hiển thị trong một hàng có nhãn <NA>. Bạn có thể ngăn điều này bằng cách thêm show_na = FALSE. Nếu không có giá trị missing, hàng này sẽ không xuất hiện. Nếu có giá trị missing, tất cả các tỷ lệ sẽ được trình bày dưới dạng thô (mẫu số bao gồm cả NA) và “hợp lý” (mẫu số không bao gồm NA).

Nếu giá trị cột là dạng Factor và chỉ một vài level nhất định có trong dữ liệu của bạn, thì tất cả các level sẽ vẫn xuất hiện trong bảng. Bạn có thể loại bỏ tính năng này bằng cách thêm show_missing_levels = FALSE. Đọc thêm trong chương Factors.

Bảng chéo

Bảng chéo được tạo bằng cách thêm một hoặc nhiều cột vào hàm tabyl(). Lưu ý rằng bây giờ chỉ có số lượng được hiện thị - tỷ lệ và phần trăm có thể được thêm vào bằng các bước bổ sung sẽ được trình bày bên dưới.

linelist %>% tabyl(age_cat, gender)
 age_cat  f  m NA_
   0-4 640 416 39
   5-9 641 412 42
  10-14 518 383 40
  15-19 359 364 20
  20-29 468 575 30
  30-49 179 557 18
  50-69  2 91  2
   70+  0  5  1
  <NA>  0  0 86

“Tô điểm” cho tabyl

Sử dụng các hàm “tô điểm” của janitor để thêm tổng hoặc chuyển đổi thành tỷ lệ, phần trăm hoặc điều chỉnh hiển thị. Thông thường, bạn sẽ pipe tabyl thông qua một số hàm này..

Hàm Đầu ra
adorn_totals() Thêm tổng (where = “row”, “col”, or “both”). Đặt name = cho “Tổng”.
adorn_percentages() Chuyển đổi số lượng thành tỷ lệ, với denominator = “row”, “col”, hoặc “all”
adorn_pct_formatting() Chuyển đổi tỷ lệ thành tỷ lệ phần trăm. Chỉ rõ digits =. Loại bỏ ký hiệu “%” bằng affix_sign = FALSE.
adorn_rounding() Làm tròn tỷ lệ bằng digits =. Để làm tròn tỷ lệ phần trăm, sử dụng hàm adorn_pct_formatting() với digits =.
adorn_ns() Thêm số lượng vào bảng tỷ lệ hoặc phần trăm. Chỉ định position = “rear” để hiện thị số lượng trong ngoặc đơn, hoặc “front” để đặt phần trăm vào trong ngoặc đơn.
adorn_title() Thêm tiều đề thông qua đối số row_name = và/hoặc col_name =

Hãy cẩn trọng về thứ tự bạn áp dụng các hàm trên. Dưới đây là một số ví dụ.

Bảng một chiều đơn giản với phần trăm thay vì tỷ lệ mặc định.

linelist %>%        # case linelist
 tabyl(age_cat) %>%    # tabulate counts and proportions by age category
 adorn_pct_formatting()  # convert proportions to percents
 age_cat  n percent valid_percent
   0-4 1095  18.6%     18.9%
   5-9 1095  18.6%     18.9%
  10-14 941  16.0%     16.2%
  15-19 743  12.6%     12.8%
  20-29 1073  18.2%     18.5%
  30-49 754  12.8%     13.0%
  50-69  95  1.6%     1.6%
   70+  6  0.1%     0.1%
  <NA>  86  1.5%       -

Bảng chéo với tổng hàng và phần trăm hàng.

linelist %>%                 
 tabyl(age_cat, gender) %>%         # counts by age and gender
 adorn_totals(where = "row") %>%       # add total row
 adorn_percentages(denominator = "row") %>% # convert counts to proportions
 adorn_pct_formatting(digits = 1)      # convert proportions to percents
 age_cat   f   m  NA_
   0-4 58.4% 38.0%  3.6%
   5-9 58.5% 37.6%  3.8%
  10-14 55.0% 40.7%  4.3%
  15-19 48.3% 49.0%  2.7%
  20-29 43.6% 53.6%  2.8%
  30-49 23.7% 73.9%  2.4%
  50-69 2.1% 95.8%  2.1%
   70+ 0.0% 83.3% 16.7%
  <NA> 0.0% 0.0% 100.0%
  Total 47.7% 47.6%  4.7%

Bảng chéo được điều chỉnh để cả số lượng và phần trăm đều được hiển thị.

linelist %>%                 # case linelist
 tabyl(age_cat, gender) %>%         # cross-tabulate counts
 adorn_totals(where = "row") %>%       # add a total row
 adorn_percentages(denominator = "col") %>% # convert to proportions
 adorn_pct_formatting() %>%         # convert to percents
 adorn_ns(position = "front") %>%      # display as: "count (percent)"
 adorn_title(                # adjust titles
  row_name = "Age Category",
  col_name = "Gender")
           Gender              
 Age Category       f       m     NA_
     0-4  640 (22.8%)  416 (14.8%) 39 (14.0%)
     5-9  641 (22.8%)  412 (14.7%) 42 (15.1%)
    10-14  518 (18.5%)  383 (13.7%) 40 (14.4%)
    15-19  359 (12.8%)  364 (13.0%) 20  (7.2%)
    20-29  468 (16.7%)  575 (20.5%) 30 (10.8%)
    30-49  179  (6.4%)  557 (19.9%) 18  (6.5%)
    50-69   2  (0.1%)  91  (3.2%)  2  (0.7%)
     70+   0  (0.0%)   5  (0.2%)  1  (0.4%)
     <NA>   0  (0.0%)   0  (0.0%) 86 (30.9%)
    Total 2,807 (100.0%) 2,803 (100.0%) 278 (100.0%)

In với tabyl

Theo mặc định, lệnh tabyl sẽ in kết quả thô vào R console của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển tabyl sang flextable hoặc package tương tự để in dưới dạng hình ảnh “đẹp” trong RStudio Viewer, có thể được xuất dưới dạng .png, .jpeg, .html, v.v. Điều này đã được thảo luận trong chương Trình bày bảng . Lưu ý rằng nếu in theo cách này và sử dụng adorn_titles(), bạn cần thêm vào placement = "combined".

linelist %>%
 tabyl(age_cat, gender) %>% 
 adorn_totals(where = "col") %>% 
 adorn_percentages(denominator = "col") %>% 
 adorn_pct_formatting() %>% 
 adorn_ns(position = "front") %>% 
 adorn_title(
  row_name = "Age Category",
  col_name = "Gender",
  placement = "combined") %>% # this is necessary to print as image
 flextable::flextable() %>%  # convert to pretty image
 flextable::autofit()     # format to one line per row 

Age Category/Gender

f

m

NA_

Total

0-4

640 (22.8%)

416 (14.8%)

39 (14.0%)

1,095 (18.6%)

5-9

641 (22.8%)

412 (14.7%)

42 (15.1%)

1,095 (18.6%)

10-14

518 (18.5%)

383 (13.7%)

40 (14.4%)

941 (16.0%)

15-19

359 (12.8%)

364 (13.0%)

20 (7.2%)

743 (12.6%)

20-29

468 (16.7%)

575 (20.5%)

30 (10.8%)

1,073 (18.2%)

30-49

179 (6.4%)

557 (19.9%)

18 (6.5%)

754 (12.8%)

50-69

2 (0.1%)

91 (3.2%)

2 (0.7%)

95 (1.6%)

70+

0 (0.0%)

5 (0.2%)

1 (0.4%)

6 (0.1%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

86 (30.9%)

86 (1.5%)

Sử dụng trên các bảng khác

Bạn có thể sử dụng các hàmadorn_*() của janitor lên các bảng khác, chẳng hạn các bảng được tạo bởi hàm summarise()count() của dplyr, hoặc table() từ base R. Đơn giản chỉ cần pipe bảng đến hàm mong muốn của package janitor. Ví dụ:

linelist %>% 
 count(hospital) %>%  # dplyr function
 adorn_totals()    # janitor function
               hospital  n
           Central Hospital 454
          Military Hospital 896
               Missing 1469
                Other 885
            Port Hospital 1762
 St. Mark's Maternity Hospital (SMMH) 422
                Total 5888

Lưu với tabyl

Nếu bạn muốn chuyển đổi bảng thành một hình ảnh “đẹp” với package flextable, bạn có thể lưu nó bằng các hàm như save_as_html(), save_as_word(), save_as_ppt(), và save_as_image() từ package flextable (sẽ được bàn luận kỹ hơn ở chương Trình bày bảng). Ví dụ dưới đây, bảng được lưu lại dưới dạng tệp Word, và có khả năng chỉnh sửa được.

linelist %>%
 tabyl(age_cat, gender) %>% 
 adorn_totals(where = "col") %>% 
 adorn_percentages(denominator = "col") %>% 
 adorn_pct_formatting() %>% 
 adorn_ns(position = "front") %>% 
 adorn_title(
  row_name = "Age Category",
  col_name = "Gender",
  placement = "combined") %>% 
 flextable::flextable() %>%           # convert to image
 flextable::autofit() %>%            # ensure only one line per row
 flextable::save_as_docx(path = "tabyl.docx")  # save as Word document to filepath

Thống kê

Bạn có thể áp dụng các kiểm định thống kê bằng tabyls, ví dụ như chisq.test() hoặc fisher.test() từ package stats, như được trình bày dưới đây. Chú ý là giá trị missing không được cho phép vì vậy chúng được loại bỏ khỏi tabyl bằng tùy chọn show_na = FALSE.

age_by_outcome <- linelist %>% 
 tabyl(age_cat, outcome, show_na = FALSE) 

chisq.test(age_by_outcome)

  Pearson's Chi-squared test

data: age_by_outcome
X-squared = 6.4931, df = 7, p-value = 0.4835

Xem chương Các kiểm định thống kê cơ bản để có thêm code và các mẹo liên quan đến thống kê.

Các mẹo khác

 • Thêm đối số na.rm = TRUE để loại bỏ các giá trị missing.
 • Nếu áp dụng bất kỳ hàm trợ giúp adorn_*() nào cho các bảng không được tạo bởi tabyl(), bạn có thể chỉ định (các) cột cụ thể để áp dụng chúng chẳng hạn như adorn_percentage(,,,c(cases,deaths)) (chỉ định chúng cho đối số không tên thứ 4). Thay vào đó, hãy cân nhắc sử dụng hàm summarise().
 • Bạn có thể tìm đọc thêm ở janitor pagetabyl vignette.

17.4 dplyr package

dplyr là một phần của package tidyverse và là một công cụ quản lý dữ liệu rất phổ biến. Tạo bảng với các hàm của dplyr như summarise()count() là một cách tiếp cận hữu ích để tính toán các tóm tắt thống kê, tổng hợp theo nhóm, hoặc chuyển bảng tới ggplot().

summarise() tạo một data frame tổng hợp mới. Nếu dữ liệu được tách nhóm, nó sẽ trả về data frame có một hàng với thống kê tóm tắt được chỉ định cho toàn bộ data frame. Nếu dữ liệu được nhóm lại, data frames sẽ có một hàng cho từng nhóm (xem chương Nhóm dữ liệu).

Bên trong dấu ngoặc đơn của hàm summarise(), bạn sẽ cung cấp tên của từng cột cần tổng hợp mới, theo sau là dấu bằng và một hàm thống kê để áp dụng.

MẸO: Hàm summarise hoạt động được với cả cách viết Anh-Anh và Anh-Mỹ (summarise()summarize()).

Lấy số lượng

Hàm đơn giản nhất để áp dụng cùng với hàm summarise()n(). Để trống dấu ngoặc đơn để đếm số hàng.

linelist %>%         # begin with linelist
 summarise(n_rows = n())  # return new summary dataframe with column n_rows
 n_rows
1  5888

Điều này sẽ thú vị hơn nếu chúng ta đã nhóm dữ liệu trước đó.

linelist %>% 
 group_by(age_cat) %>%   # group data by unique values in column age_cat
 summarise(n_rows = n())  # return number of rows *per group*
# A tibble: 9 × 2
 age_cat n_rows
 <fct>  <int>
1 0-4    1095
2 5-9    1095
3 10-14   941
4 15-19   743
5 20-29   1073
6 30-49   754
7 50-69    95
8 70+     6
9 <NA>    86

Lệnh trên có thể được rút ngắn bằng cách sử dụng hàmcount() thay thế. count() làm những việc sau:

 1. Nhóm dữ liệu theo các cột được cung cấp cho nó
 2. Tổng hợp chúng với n() (tạo cột n)
 3. Tách nhóm dữ liệu
linelist %>% 
 count(age_cat)
 age_cat  n
1   0-4 1095
2   5-9 1095
3  10-14 941
4  15-19 743
5  20-29 1073
6  30-49 754
7  50-69  95
8   70+  6
9  <NA>  86

Bạn có thể thay đổi tên của cột đếm từ mặc định là n thành một cái gì đó cụ thể chẳng hạn như name =.

Tạo bảng đếm cho hai hoặc nhiều cột sẽ vẫn trả về địng dạng “dọc”, với số lượng ở cột n. Xem chương Pivoting dữ liệu để hiểu thêm về định dạng dữ liệu “dọc” và “ngang”.

linelist %>% 
 count(age_cat, outcome)
  age_cat outcome  n
1   0-4  Death 471
2   0-4 Recover 364
3   0-4  <NA> 260
4   5-9  Death 476
5   5-9 Recover 391
6   5-9  <NA> 228
7  10-14  Death 438
8  10-14 Recover 303
9  10-14  <NA> 200
10  15-19  Death 323
11  15-19 Recover 251
12  15-19  <NA> 169
13  20-29  Death 477
14  20-29 Recover 367
15  20-29  <NA> 229
16  30-49  Death 329
17  30-49 Recover 238
18  30-49  <NA> 187
19  50-69  Death 33
20  50-69 Recover 38
21  50-69  <NA> 24
22   70+  Death  3
23   70+ Recover  3
24  <NA>  Death 32
25  <NA> Recover 28
26  <NA>  <NA> 26

Hiện tất cả các cấp độ

Nếu bạn tạo bảng cho một cột có kiểu dữ liệu là factor, bạn có thể chắc chắng rằng tất cả các cấp độ được trình bày (không chỉ các cấp có giá trị trong dữ liệu) bằng cách thêm .drop = FALSE vào lệnh summarise() hoặc count().

Kỹ thuật này rất hữu ích để chuẩn hóa các bảng/biểu đồ của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang tạo số liệu cho nhiều nhóm con, hoặc liên tục tạo số liệu cho các báo cáo thường quy. Trong các trường hợp này, sự hiện diện của các giá trị trong dữ liệu có thể dao động, nhưng bạn có thể xác định các mức không đổi.

Xem chương Factors để có nhiều thông tin hơn.

Tỷ lệ

Tỷ lệ có thể được thêm vào bằng cách piping bảng tới hàm mutate() để tạo một cột mới. Định nghĩa cột mới là thương của số quan sát của từng yếu tố (mặc định là n) và tổng số quan sát sum() của cột (sẽ trả về giá trị là một tỷ lệ).

Lưu ý trong trường hợp này, sum() trong lệnh mutate() sẽ trả về giá trị của toàn bộ cột n để dùng làm mẫu số của tỷ lệ. Như đã được giải thích trong chương Nhóm dữ liệu, nếu sum() được sử dụng với dữ liệu đã được nhóm (vd: nếu hàm mutate() được theo ngay phía sai hàm group_by()), nó sẽ trả về kết quả tổng hợp theo nhóm. Như đã nếu ở trên, count() hoàn thành nhiệm vụ của mình bằng cách tách nhóm. Vì vậy, trong trường hợp này chúng ta sẽ lấy toàn bộ tỷ lệ của cột.

Để dễ dàng hiển thị phần trăm, bạn có thể đưa tỷ lệ vào trong hàm percent() từ package scales (lưu ý là điều nãy sẽ chuyển kết quả thành dạng ký tự (character)).

age_summary <- linelist %>% 
 count(age_cat) %>%           # group and count by gender (produces "n" column)
 mutate(                # create percent of column - note the denominator
  percent = scales::percent(n / sum(n))) 

# print
age_summary
 age_cat  n percent
1   0-4 1095 18.60%
2   5-9 1095 18.60%
3  10-14 941 15.98%
4  15-19 743 12.62%
5  20-29 1073 18.22%
6  30-49 754 12.81%
7  50-69  95  1.61%
8   70+  6  0.10%
9  <NA>  86  1.46%

Dưới đây là phương pháp tính tỷ lệ trong nhóm. Nó dựa trên các cấp độ nhóm dữ liệu khác nhau được áp dụng và loại bỏ một cách có chọn lọc. Đầu tiên, dữ liệu được nhóm theo outcome thông qua hàm group_by(). Sau đó, hàm count() được áp dụng. Hàm này sẽ tiếp tục nhóm dữ liệu phân theo age_cat và trả vế số lượng theo từng tổ hợp outcome-age-cat. Quan trọng là - khi nó kết thúc quy trình của mình, hàm count() sẽ tách nhóm theo age_cat, nên nhóm dữ liệu duy nhất còn lại là nhóm ban đầu theo outcome. Do đó, bước cuối cùng để tính toán tỷ lệ (mẫu số là sum(n)) vẫn được nhóm theo outcome.

age_by_outcome <- linelist %>%         # begin with linelist
 group_by(outcome) %>%             # group by outcome 
 count(age_cat) %>%              # group and count by age_cat, and then remove age_cat grouping
 mutate(percent = scales::percent(n / sum(n))) # calculate percent - note the denominator is by outcome group

Vẽ biểu đồ

Để hiển thị kết quả từ một bảng “dài” như trên thì vẽ biểu đồ bằng hàm ggplot() tương đối trực quan. Dữ liệu một cách tự nhiên có định dạng “dọc”, nên tương thích với ggplot() một cách tự nhiên. Xem thêm các ví dụ ở chương ggplot cơ bảnCác mẹo với ggplot.

linelist %>%           # begin with linelist
 count(age_cat, outcome) %>%   # group and tabulate counts by two columns
 ggplot()+            # pass new data frame to ggplot
  geom_col(           # create bar plot
   mapping = aes(  
    x = outcome,       # map outcome to x-axis
    fill = age_cat,      # map age_cat to the fill
    y = n))          # map the counts column `n` to the height

Tổng hợp thống kê

Một điểm mạnh của dplyrsummarise() là khả năng trả về các bảng tổng hợp thống kê nâng cao hơn như median(), mean(), max(), min(), sd() (độ lệch chuẩn), và phân vị. Bạn cũng có thể sử dụng sum() để trả vể số lượng dòng thỏa mãn một điều kiện logic nào đó. Như trên, các kết quả đầu ra này có thể được tạo cho toàn bộ data frame hoặc theo nhóm.

Cú pháp là tương tự- bên trong dấu ngoặc hàm summarise() bạn cung cấp tên của từng cột tổng hợp được theo sau bởi dâu bằng và hàm thống kê được áp dụng. Trong hàm thống kê, cung cấp (các) cột sẽ được tính toán và bất kỳ các đối số có liên quan (vd: na.rm = TRUE cho tất cả các hàm toán học).

Bạn cũng có thể sử dụng hàm sum() để trả vể số lượng dòng thỏa mãn một điều kiện logic cụ thể. Biểu thức điều kiện sẽ được đếm nếu nó được đánh giá là TRUE. Ví dụ:

 • sum(age_years < 18, na.rm=T)
 • sum(gender == "male", na.rm=T)
 • sum(response %in% c("Likely", "Very Likely"))

Dưới đây, bộ dữ liệu linelist được tổng hợp để mô tả những ngày trì hoãn từ khi bắt đầu có triệu chứng đến khi nhập viện (cột days_onset_hosp), phân theo bệnh viện.

summary_table <- linelist %>%                    # begin with linelist, save out as new object
 group_by(hospital) %>%                       # group all calculations by hospital
 summarise(                             # only the below summary columns will be returned
  cases    = n(),                        # number of rows per group
  delay_max  = max(days_onset_hosp, na.rm = T),          # max delay
  delay_mean = round(mean(days_onset_hosp, na.rm=T), digits = 1), # mean delay, rounded
  delay_sd  = round(sd(days_onset_hosp, na.rm = T), digits = 1), # standard deviation of delays, rounded
  delay_3   = sum(days_onset_hosp >= 3, na.rm = T),        # number of rows with delay of 3 or more days
  pct_delay_3 = scales::percent(delay_3 / cases)          # convert previously-defined delay column to percent 
 )

summary_table # print
# A tibble: 6 × 7
 hospital        cases delay_max delay_mean delay_sd delay_3 pct_delay_3
 <chr>         <int>   <dbl>   <dbl>  <dbl>  <int> <chr>   
1 Central Hospital     454    12    1.9   1.9   108 24%    
2 Military Hospital    896    15    2.1   2.4   253 28%    
3 Missing         1469    22    2.1   2.3   399 27%    
4 Other          885    18    2    2.2   234 26%    
5 Port Hospital      1762    16    2.1   2.2   470 27%    
6 St. Mark's Maternity …  422    18    2.1   2.3   116 27%    

Một vài mẹp:

 • Sử dụng sum() với một biểu thức logic để “đếm” các dòng đáp ứng các tiêu chí nhất định (==)

 • Lưu ý cách sử dụng của na.rm = TRUE bên trong biểu thức toán học như là sum(), nếu không NA sẽ được trả lại nếu dữ liệu có giá trị missing

 • Sử dụng hàm percent() từ package scales để dễ dàng chuyển đổi tỷ lệ phần trăm

  • Thiết lập accuracy = bằng 0.1 hoặc 0.01 để đảm bảo kết quả hiển thị 1 hoặc 2 chữ số thập phân sau dấ phẩy
 • Sử dụng hàm round() từ base R để chỉ định số thập phân

 • Để tính toán các thống kê này trên toàn bộ tập dữ liệu, sử dụng summarise() và không có group_by()

 • Bạn có thể tạo các cột cho các mục đích tính toán sau này (ví dụ: mẫu số) mà thậm chí bạn bỏ ra khỏi data frame của mình với hàm select().

Thống kê có điều kiện

Bạn có thể sẽ muốn trả về các thống kê có điều kiện - vd: số hàng tối đa đáp ứng các tiêu chí nhất định. Điều này có thể thực hiện được bằng cáhc subsetting cột bằng dấu ngoặc vuông [ ]. Ví dụ dưới đây trả về nhiệt độ tối đa cho những bệnh nhân được phân loại là có hoặc không bị sốt. Tuy nhiên hãy lưu ý - có thể thích hợp hơn nếu thêm một cột khác vào hàm group_by()pivot_wider() (như được minh họa dưới đây).

linelist %>% 
 group_by(hospital) %>% 
 summarise(
  max_temp_fvr = max(temp[fever == "yes"], na.rm = T),
  max_temp_no = max(temp[fever == "no"], na.rm = T)
 )
# A tibble: 6 × 3
 hospital               max_temp_fvr max_temp_no
 <chr>                    <dbl>    <dbl>
1 Central Hospital               40.4    38 
2 Military Hospital              40.5    38 
3 Missing                   40.6    38 
4 Other                    40.8    37.9
5 Port Hospital                40.6    38 
6 St. Mark's Maternity Hospital (SMMH)     40.6    37.9

Gắn với nhau

Hàm str_glue() từ package stringr rất hữu ích để kết hợp các giá trị từ một số cột thành một cột mới. Trong trường hợp này nó được sử dụng sau hàm summarise().

Trong chương Ký tự và chuỗi, có nhiều lựa chọn khác nhau để kết hợp các cột được thảo luận, bao gồm cả unite(), và paste0(). Trong trường hợp sử dụng này, chúng tôi ủng hộ str_glue() bởi vì nó linh hoạt hơn unite() và có cú pháp đơn giẩn hơn paste0().

Dưới đây, data frame summary_table (được tạo bên trên) được biến đổi để kết hợp cột delay_meandelay_sd, định dạng dấu ngoặc đơn được thêm vào cột mới, và các cột cũ tương ứng của chúng bị xóa.

Sau đó, để làm cho bảng dễ nhìn hơn, tổng hàng được thêm vào bằng hàm adorn_totals() từ janitor (bỏ qua các cột không phải số). Cuối cùng, chúng tôi sử dụng hàm select() từ dplyr để sắp xếp và đặt tên lại cho các cột.

Bây giờ bạn có thể chuyển kết quả tới flextable và in chúng thành bảng trong Word, .png, .jpeg, .html, Powerpoint, RMarkdown, v.v.! (xem chương Trình bày bảng).

summary_table %>% 
 mutate(delay = str_glue("{delay_mean} ({delay_sd})")) %>% # combine and format other values
 select(-c(delay_mean, delay_sd)) %>%            # remove two old columns  
 adorn_totals(where = "row") %>%              # add total row
 select(                          # order and rename cols
  "Hospital Name"  = hospital,
  "Cases"      = cases,
  "Max delay"    = delay_max,
  "Mean (sd)"    = delay,
  "Delay 3+ days"  = delay_3,
  "% delay 3+ days" = pct_delay_3
  )
            Hospital Name Cases Max delay Mean (sd) Delay 3+ days
           Central Hospital  454    12 1.9 (1.9)      108
          Military Hospital  896    15 2.1 (2.4)      253
               Missing 1469    22 2.1 (2.3)      399
                Other  885    18  2 (2.2)      234
            Port Hospital 1762    16 2.1 (2.2)      470
 St. Mark's Maternity Hospital (SMMH)  422    18 2.1 (2.3)      116
                Total 5888    101     -     1580
 % delay 3+ days
       24%
       28%
       27%
       26%
       27%
       27%
        -

Bách phân vị

Bách phân vị và tứ phân vị trong dplyr xứng đáng được đề cập tới. Để trả về tứ phân vị, sử dụng quantile() với các giá trị mặc định hoặc chỉ rõ giá trị bạn muốn bằng đối số probs =.

# get default percentile values of age (0%, 25%, 50%, 75%, 100%)
linelist %>% 
 summarise(age_percentiles = quantile(age_years, na.rm = TRUE))
Warning: Returning more (or less) than 1 row per `summarise()` group was deprecated in
dplyr 1.1.0.
ℹ Please use `reframe()` instead.
ℹ When switching from `summarise()` to `reframe()`, remember that `reframe()`
 always returns an ungrouped data frame and adjust accordingly.
 age_percentiles
1        0
2        6
3       13
4       23
5       84
# get manually-specified percentile values of age (5%, 50%, 75%, 98%)
linelist %>% 
 summarise(
  age_percentiles = quantile(
   age_years,
   probs = c(.05, 0.5, 0.75, 0.98), 
   na.rm=TRUE)
  )
Warning: Returning more (or less) than 1 row per `summarise()` group was deprecated in
dplyr 1.1.0.
ℹ Please use `reframe()` instead.
ℹ When switching from `summarise()` to `reframe()`, remember that `reframe()`
 always returns an ungrouped data frame and adjust accordingly.
 age_percentiles
1        1
2       13
3       23
4       48

Nếu bạn muốn trả về phân vị theo nhóm, bạn có thể gặp phải các kết quả đầu ra dài và ít hữu ích hơn nếu bạn chỉ cần thêm cột vào group_by(). Thay vào đó, hãy thử cách tiếp cận này - tạo một cột cho mỗi mức phân vị mong muốn.

# get manually-specified percentile values of age (5%, 50%, 75%, 98%)
linelist %>% 
 group_by(hospital) %>% 
 summarise(
  p05 = quantile(age_years, probs = 0.05, na.rm=T),
  p50 = quantile(age_years, probs = 0.5, na.rm=T),
  p75 = quantile(age_years, probs = 0.75, na.rm=T),
  p98 = quantile(age_years, probs = 0.98, na.rm=T)
  )
# A tibble: 6 × 5
 hospital                p05  p50  p75  p98
 <chr>                <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Central Hospital             1  12  21 48 
2 Military Hospital            1  13  24 45 
3 Missing                 1  13  23 48.2
4 Other                  1  13  23 50 
5 Port Hospital              1  14  24 49 
6 St. Mark's Maternity Hospital (SMMH)   2  12  22 50.2

Mặc dù dplyr summarise() chắc chắn cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn, bạn có thể thấy rằng tất cả các thống kê tổng hợp mà bạn cần có thể được tạo ra với hàm get_summary_stat() từ package rstatix. Nếu thực hiện trên dữ liệu đã được nhóm, nó sẽ trả về các phân vị 0%, 25%, 50%, 75%, và 100%. If applied to ungrouped data, you can specify the percentiles with probs = c(.05, .5, .75, .98).

linelist %>% 
 group_by(hospital) %>% 
 rstatix::get_summary_stats(age, type = "quantile")
# A tibble: 6 × 8
 hospital             variable   n `0%` `25%` `50%` `75%` `100%`
 <chr>              <fct>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Central Hospital         age    445   0   6  12  21   58
2 Military Hospital        age    884   0   6  14  24   72
3 Missing             age    1441   0   6  13  23   76
4 Other              age    873   0   6  13  23   69
5 Port Hospital          age    1739   0   6  14  24   68
6 St. Mark's Maternity Hospital (… age    420   0   7  12  22   84
linelist %>% 
 rstatix::get_summary_stats(age, type = "quantile")
# A tibble: 1 × 7
 variable   n `0%` `25%` `50%` `75%` `100%`
 <fct>  <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 age    5802   0   6  13  23   84

Tóm tắt dữ liệu tổng hợp

Nếu bạn bắt đầu với dữ liệu tổng hợp (aggregated data), sử dụng n() để trả về số lượng các dòng, không phải là tổng của các số lượng được đếm. Để lấy tổng, sử dụng sum() trên cột của dữ liệu đếm.

Ví dụ, giả sử bạn đang bắt đầu với data frame đếm số lượng như bên dưới, gọi là linelist_agg - nó hiển thị ở định dạng “dọc”, các trường hợp được tính theo outcome và giới tính.

Sau đây chúng ta sẽ tạo data frame minh hoạt số trường hợp của linelist được đếm theo outcome và gender (các giá trị missing được loại bỏ để rõ ràng).

linelist_agg <- linelist %>% 
 drop_na(gender, outcome) %>% 
 count(outcome, gender)

linelist_agg
 outcome gender  n
1  Death   f 1227
2  Death   m 1228
3 Recover   f 953
4 Recover   m 950

Để tính tổng số lượng (trong cột n) theo nhóm bạn có thể sử dụng hàm summarise() nhưng đặt cột mới bằng sum(n, na.rm=T). Để thêm phần tử điều kiện vào phép toán tổng, bạn có thể sử dụng cú pháp dấu ngoặc vuông tập hợp con [ ] trên cột đếm.

linelist_agg %>% 
 group_by(outcome) %>% 
 summarise(
  total_cases = sum(n, na.rm=T),
  male_cases  = sum(n[gender == "m"], na.rm=T),
  female_cases = sum(n[gender == "f"], na.rm=T))
# A tibble: 2 × 4
 outcome total_cases male_cases female_cases
 <chr>     <int>   <int>    <int>
1 Death     2455    1228     1227
2 Recover    1903    950     953

across() trên nhiều cột

Bạn có thể sử dụng summarise() trên nhiều cột bằng hàm across(). Điều này làm cho mọi thứ dễ dàng hơn khi bạn muốn tính toán các thống kê giống nhau cho nhiều cột. Đặt across() bên trong summarise() và chỉ rõ những điều sau:

 • .cols = tên cột viết dưới dạng vector c() hoặc sử dụng các hàm trợ giúp chọn cột “tidyselect” (được giải thích bên dưới)
 • .fns = hàm thực hiện (không có dấu ngoặc) - bạn có thể đưa nhiều hàm vào thông qua list()

Ví dụ dưới đây, mean() được áp dụng cho các cột dữ liệu dạng số. Một vectơ tên của các cột được gán cho .cols = và hàm duy nhất mean được xác định (không có dấu ngoặc) cho .fns =. Bất kỳ đối số bổ sung nào cho hàm (vd: na.rm=TRUE) được cung cấp phía sau .fns =, ngăn cách bởi dấu phẩy.

Có thể khó để hiểu được thứ tự của dấu ngoặc đơn và dấu phẩy chính xác khi sử dụng across(). Hãy nhớ là bên trong hàm across() bạn phải bao gồm các cột, các hàm, và tất cả những đối số cần thiết cho các hàm.

linelist %>% 
 group_by(outcome) %>% 
 summarise(across(.cols = c(age_years, temp, wt_kg, ht_cm), # columns
          .fns = mean,                # function
          na.rm=T))                 # extra arguments
Warning: There was 1 warning in `summarise()`.
ℹ In argument: `across(...)`.
ℹ In group 1: `outcome = "Death"`.
Caused by warning:
! The `...` argument of `across()` is deprecated as of dplyr 1.1.0.
Supply arguments directly to `.fns` through an anonymous function instead.

 # Previously
 across(a:b, mean, na.rm = TRUE)

 # Now
 across(a:b, \(x) mean(x, na.rm = TRUE))
# A tibble: 3 × 5
 outcome age_years temp wt_kg ht_cm
 <chr>    <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Death    15.9 38.6 52.6 125.
2 Recover   16.1 38.6 52.5 125.
3 <NA>     16.2 38.6 53.0 125.

Nhiều hàm có thể được chạy cùng một lúc. Dưới đây hàm meansd được cung cấp cho .fns = bên trong một list(). Bạn có cơ hội cung cấp tên ký tự (vd: “mean” và “sd”) để thêm vào tên các cột mới.

linelist %>% 
 group_by(outcome) %>% 
 summarise(across(.cols = c(age_years, temp, wt_kg, ht_cm), # columns
          .fns = list("mean" = mean, "sd" = sd),  # multiple functions 
          na.rm=T))                 # extra arguments
# A tibble: 3 × 9
 outcome age_years_mean age_years_sd temp_mean temp_sd wt_kg_mean wt_kg_sd
 <chr>      <dbl>    <dbl>   <dbl>  <dbl>   <dbl>  <dbl>
1 Death       15.9     12.3   38.6  0.962    52.6   18.4
2 Recover      16.1     13.0   38.6  0.997    52.5   18.6
3 <NA>       16.2     12.8   38.6  0.976    53.0   18.9
# ℹ 2 more variables: ht_cm_mean <dbl>, ht_cm_sd <dbl>

Dưới đây là danh sách các hàm trợ giúp “tidyselect” bạn có thể cung cấp cho .cols = để lựa chọn cột:

 • everything() - tất cả các cột khác không được đề cập
 • last_col() - cột cuối cùng
 • where() - áp dụng một hàm cho tất cả các cột và chọn những cột trả về giá trị TRUE
 • starts_with() - khớp với một tiền tố được chỉ định. Ví dụ: starts_with("date")
 • ends_with() - khớp với một hậu tố được chỉ định. Ví dụ: ends_with("_end")
 • contains() - cột chứa một chuỗi ký tự. Ví dụ: contains("time")
 • matches() - áp dụng một biểu thức chính quy (regex). Ví dụ: contains("[pt]al")
 • num_range() - khoảng giá trị số
 • any_of() - khớp nếu cột được đặt tên. Hữu ích nếu tên có thể không tồn tại. Ví dụ: any_of(date_onset, date_death, cardiac_arrest)

Ví dụ, để trả về giá trị trung bình của tất cả các cột dạng số, sử dụng where() và thêm vào hàm is.numeric() (không có dấu ngoặc). Tất cả những thứ này vẫn được đặt trong hàm across().

linelist %>% 
 group_by(outcome) %>% 
 summarise(across(
  .cols = where(is.numeric), # all numeric columns in the data frame
  .fns = mean,
  na.rm=T))
# A tibble: 3 × 12
 outcome generation  age age_years  lon  lat wt_kg ht_cm ct_blood temp
 <chr>    <dbl> <dbl>   <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl>
1 Death     16.7 15.9   15.9 -13.2 8.47 52.6 125.   21.3 38.6
2 Recover    16.4 16.2   16.1 -13.2 8.47 52.5 125.   21.1 38.6
3 <NA>     16.5 16.3   16.2 -13.2 8.47 53.0 125.   21.2 38.6
# ℹ 2 more variables: bmi <dbl>, days_onset_hosp <dbl>

Xoay trục ngang (Pivot wider)

Nếu bạn thích bảng của mình ở định dạng “rộng”, bạn có thể biến đổi nó sử dụng hàm tidyr pivot_wider(). Bạn có thể sẽ cần đặt lại tên cho các cột bằng rename(). Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem chương Pivoting dữ liệu.

Ví dụ sau đây bắt đầu bằng một bảng “dài” age_by_outcome từ mục Tỷ lệ. Để dễ hình dung, chúng ta tạo lại bảng và in ra:

age_by_outcome <- linelist %>%         # begin with linelist
 group_by(outcome) %>%             # group by outcome 
 count(age_cat) %>%              # group and count by age_cat, and then remove age_cat grouping
 mutate(percent = scales::percent(n / sum(n))) # calculate percent - note the denominator is by outcome group

Để xoay trục ngang, chúng ta tạo các cột mới từ các giá trị trong cột hiện có age_cat (bằng cách đặt names_from = age_cat). Chúng ta cũng chỉ định rằng các giá trị bảng mới sẽ đến từ cột hiện có n, với values_from = n. Các cột không được đề cập trong lệnh pivoting (outcome) sẽ không thay đổi ở phía ngoài cùng bên trái.

age_by_outcome %>% 
 select(-percent) %>%  # keep only counts for simplicity
 pivot_wider(names_from = age_cat, values_from = n) 
# A tibble: 3 × 10
# Groups:  outcome [3]
 outcome `0-4` `5-9` `10-14` `15-19` `20-29` `30-49` `50-69` `70+` `NA`
 <chr>  <int> <int>  <int>  <int>  <int>  <int>  <int> <int> <int>
1 Death   471  476   438   323   477   329   33   3  32
2 Recover  364  391   303   251   367   238   38   3  28
3 <NA>   260  228   200   169   229   187   24  NA  26

Tổng các hàng

Khi hàm summarise() vận hành trên dữ liệu đã được nhóm, nó không tính “tổng” một cách tự động. Sau đây là hai cách tiếp cận giúp bạn thêm tổng hàng:

janitor’s adorn_totals()

Nếu bảng của bạn chỉ chứa duy nhất số lượng hoặc tỷ lệ/tỷ lệ phần trăm có thể được tổng hợp thành một tổng, thì bạn có thể tính tổng sử dụng hàm adorn_totals() của package janitor như đã được mô tả bên trên. Lưu ý là hàm này chỉ có thể tính tổng của các cột định dạng là số - nếu bạn muốn tính các loại tổng khác, vui lòng xem cách tiếp cận tiếp theo bằng dplyr.

Dưới đây, bộ dữ liệu linelist được nhóm theo giới và tóm tắt thành một bảng mô tả số trường hợp có outcome đã biết, tử vong và phục hồi. Piping bảng tới hàm adorn_totals() để thêm tổng các hàng ở hàng dưới cùng thể hiện giá trị tổng của từng cột. Các hàm adorn_*() khác điều chỉnh cách kết quả được hiển thị như được comment trong phần code.

linelist %>% 
 group_by(gender) %>%
 summarise(
  known_outcome = sum(!is.na(outcome)),      # Number of rows in group where outcome is not missing
  n_death = sum(outcome == "Death", na.rm=T),  # Number of rows in group where outcome is Death
  n_recover = sum(outcome == "Recover", na.rm=T), # Number of rows in group where outcome is Recovered
 ) %>% 
 adorn_totals() %>%                # Adorn total row (sums of each numeric column)
 adorn_percentages("col") %>%           # Get column proportions
 adorn_pct_formatting() %>%            # Convert proportions to percents
 adorn_ns(position = "front")           # display % and counts (with counts in front)
 gender known_outcome    n_death   n_recover
   f 2,180 (47.8%) 1,227 (47.5%)  953 (48.1%)
   m 2,178 (47.7%) 1,228 (47.6%)  950 (47.9%)
  <NA>  207  (4.5%)  127  (4.9%)  80  (4.0%)
 Total 4,565 (100.0%) 2,582 (100.0%) 1,983 (100.0%)

summarise() trên dữ liệu “tổng” rồi sau đó bind_rows()

Nếu bảng của bạn chứa các phép tính thống kế chẳng hạn như median(), mean(), v.v, thì cách tiếp cận dùng hàm adorn_totals() bên trên sẽ không đủ. Thay vào đó, để có được thống kê tóm tắt cho toàn bộ tập dữ liệu, bạn phải tính toán chúng bằng lệnh summarise() một cách độc lập sau đó gắn các kết quả này với bảng tổng hợp theo nhóm ban đầu. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng hàm bind_rows() từ dplyr như được mô tả trong chương Nối dữ liệu. Dưới đây là một ví dụ:

Bạn có thể tạo bảng tổng hợp của outcome theo bệnh viện với group_by()summarise() như sau:

by_hospital <- linelist %>% 
 filter(!is.na(outcome) & hospital != "Missing") %>% # Remove cases with missing outcome or hospital
 group_by(hospital, outcome) %>%           # Group data
 summarise(                      # Create new summary columns of indicators of interest
  N = n(),                      # Number of rows per hospital-outcome group   
  ct_value = median(ct_blood, na.rm=T))        # median CT value per group
 
by_hospital # print table
# A tibble: 10 × 4
# Groups:  hospital [5]
  hospital               outcome   N ct_value
  <chr>                <chr>  <int>  <dbl>
 1 Central Hospital           Death   193    22
 2 Central Hospital           Recover  165    22
 3 Military Hospital          Death   399    21
 4 Military Hospital          Recover  309    22
 5 Other                Death   395    22
 6 Other                Recover  290    21
 7 Port Hospital            Death   785    22
 8 Port Hospital            Recover  579    21
 9 St. Mark's Maternity Hospital (SMMH) Death   199    22
10 St. Mark's Maternity Hospital (SMMH) Recover  126    22

Để tính tổng, vẫn sử dụng hàm summarise() nhưng chỉ nhóm dữ liệu theo outcome (không theo bệnh viện), như dưới đây:

totals <- linelist %>% 
   filter(!is.na(outcome) & hospital != "Missing") %>%
   group_by(outcome) %>%              # Grouped only by outcome, not by hospital  
   summarise(
    N = n(),                    # These statistics are now by outcome only   
    ct_value = median(ct_blood, na.rm=T))

totals # print table
# A tibble: 2 × 3
 outcome   N ct_value
 <chr>  <int>  <dbl>
1 Death  1971    22
2 Recover 1469    22

Bây giờ chúng ta có thể nối hai data frames này lại với nhau. Lưu ý là bảng by_hospital có 4 cột trong khi đó bảng kết quả totals có 3 cột. Bằng việc sử dụng bind_rows(), các cột được kết hợp theo tên, và bất kỳ khoảng trống nào sẽ được điền vào bằng giá trị NA (ví dụ ở cột hospital là các giá trị cho hai hàng totals mới). Sau khi gắn các hàng, chúng ta chuyển các khoảng trống đó thành “Tổng” bằng cách sử dụng replace_na() (xem chương Làm sạch số liệu và các hàm quan trọng).

table_long <- bind_rows(by_hospital, totals) %>% 
 mutate(hospital = replace_na(hospital, "Total"))

Đây là bảng mới với các hàng “Tổng” ở các hàng dưới cùng của bảng.

Bảng này đang có định dạng “dài”, có thể là những gì bạn muốn. Tuy nhiên, bạn có thể xoay bảng này rộng hơn theo chiều ngang để dễ đọc. Xem thêm ở phần Xoay trục ngang (Pivot wider) bên trên, và chương Xoay trục dữ liệu. Bạn cũng có thêm nhiều cột nữa, và sắp xếp chúng một cách đẹp mắt. Phần code được trình bày bên dưới.

table_long %>% 
 
 # Pivot wider and format
 ########################
 mutate(hospital = replace_na(hospital, "Total")) %>% 
 pivot_wider(                     # Pivot from long to wide
  values_from = c(ct_value, N),            # new values are from ct and count columns
  names_from = outcome) %>%              # new column names are from outcomes
 mutate(                       # Add new columns
  N_Known = N_Death + N_Recover,                # number with known outcome
  Pct_Death = scales::percent(N_Death / N_Known, 0.1),     # percent cases who died (to 1 decimal)
  Pct_Recover = scales::percent(N_Recover / N_Known, 0.1)) %>% # percent who recovered (to 1 decimal)
 select(                       # Re-order columns
  hospital, N_Known,                  # Intro columns
  N_Recover, Pct_Recover, ct_value_Recover,      # Recovered columns
  N_Death, Pct_Death, ct_value_Death) %>%       # Death columns
 arrange(N_Known)                 # Arrange rows from lowest to highest (Total row at bottom)
# A tibble: 6 × 8
# Groups:  hospital [6]
 hospital   N_Known N_Recover Pct_Recover ct_value_Recover N_Death Pct_Death
 <chr>      <int>   <int> <chr>         <dbl>  <int> <chr>  
1 St. Mark's M…   325    126 38.8%           22   199 61.2%  
2 Central Hosp…   358    165 46.1%           22   193 53.9%  
3 Other       685    290 42.3%           21   395 57.7%  
4 Military Hos…   708    309 43.6%           22   399 56.4%  
5 Port Hospital  1364    579 42.4%           21   785 57.6%  
6 Total      3440   1469 42.7%           22  1971 57.3%  
# ℹ 1 more variable: ct_value_Death <dbl>

Tiếp đó bạn có thể in bảng kết quả dưới dạng một bức ảnh đẹp - sau đây là output được in bằng flextable. Bạn có thể đọc chuyên sâu hơn về ví dụ này và cách tạo được bảng “đẹp” tương tự thế này trong chương Trình bày bảng.

Hospital

Total cases with known outcome

Recovered

Died

Total

% of cases

Median CT values

Total

% of cases

Median CT values

St. Mark's Maternity Hospital (SMMH)

325

126

38.8%

22

199

61.2%

22

Central Hospital

358

165

46.1%

22

193

53.9%

22

Other

685

290

42.3%

21

395

57.7%

22

Military Hospital

708

309

43.6%

22

399

56.4%

21

Missing

1,125

514

45.7%

21

611

54.3%

21

Port Hospital

1,364

579

42.4%

21

785

57.6%

22

Total

3,440

1,469

42.7%

22

1,971

57.3%

22

17.5 gtsummary package

Nếu bạn muốn in các thống kê tóm tắt của mình dưới dạng đồ họa đẹp mắt, sẵn sàng xuất bản, bạn có thể sử dụng package gtsummary và hàm của nó tbl_summary(). Phần code ban đầu có thể trông phức tạp một chút, nhưng kết quả đầu ra trông rất đẹp và in ra Viewer panel của RStudio dưới dạng một ảnh HTML. Đọc bản tóm tắt ở đây.

Bạn cũng có thể thêm kết quả của các kiểm định thống kê vào các bảng của gtsummary. Quy trình này được trình bày ở mục gtsummary trong chương Các kiểm định thống kê cơ bản.

Để giới thiệu về tbl_summary(), trước tiên chúng ta sẽ chỉ ra các quy trình cơ bản nhất, giúp bạn thực sự tạo ra một bảng lớn và đẹp. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về cách thực hiện các điều chỉnh và các bảng được thiết kế sẵn.

Bảng tổng hợp

Cách làm việc mặc định của tbl_summary() khá kinh ngạc - nó lấy các cột bạn cung cấp và tạo một bảng tóm tắt chỉ trong một lệnh. Hàm in ra số liệu thống kê phù hợp với lớp cột: trung vị và khoảng tứ phân vị (IQR) cho các cột số, và số lượng (%) cho các cột danh mục. Giá trị missing được chuyển đổi thành “Unknown”. Chú thích được thêm vào cuối bảng để giải thích các phép tính thống kê, trong khi tổng N được hiển thị ở trên cùng.

linelist %>% 
 select(age_years, gender, outcome, fever, temp, hospital) %>% # keep only the columns of interest
 tbl_summary()                         # default
Characteristic N = 5,8881
age_years 13 (6, 23)
    Unknown 86
gender
    f 2,807 (50%)
    m 2,803 (50%)
    Unknown 278
outcome
    Death 2,582 (57%)
    Recover 1,983 (43%)
    Unknown 1,323
fever 4,549 (81%)
    Unknown 249
temp 38.80 (38.20, 39.20)
    Unknown 149
hospital
    Central Hospital 454 (7.7%)
    Military Hospital 896 (15%)
    Missing 1,469 (25%)
    Other 885 (15%)
    Port Hospital 1,762 (30%)
    St. Mark's Maternity Hospital (SMMH) 422 (7.2%)
1 Median (IQR); n (%)

Các điều chỉnh

Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích cách hoạt động của hàm và cách điều chỉnh. Các đối số chính được trình bày chi tiết bên dưới:

by =
Bạn có thể phân tầng bảng của mình theo một cột (ví dụ theo outcome), để tạo thành bảng 2 chiều.

statistic =
Sử dụng phương trình để chỉ định thống kê nào sẽ được hiển thị và cách hiển thị chúng. Có hai vế của phương trình, được ngăn cách bởi dấu ~. Ở vế phải, trong dấu ngoặc kép, là hiển thị phép toán thống kê mong muốn, và ở vế trái là các cột mà phép thống kê đó sẽ áp dụng.

 • Vế phải của phương trình sử dụng cú pháp của hàm str_glue() từ stringr (xem Ký tự và chuỗi), với chuỗi hiển thị mong muốn trong dấu ngoặc kép và các phép toán thống kê trong dấu ngoặc nhọn. Bạn có thể thêm các phép thống kê như là “n” (số lượng), “N” (mẫu số), “mean”, “median”, “sd”, “max”, “min”, phân vị “p##” như là “p25”, hoặc phần trăm của một tổng như là “p”. Xem ?tbl_summary để biết thêm chi tiết.
 • Đối với phía bên trái của phương trình, bạn có thể chỉ định các cột theo tên (ví dụ: age hoặc c(age, gender)) hoặc sử dụng các hàm trợ giúp như all_continuous(), all_categorical(), contains(), starts_with(), v.v.

Một ví dụ đơn giản về phương trình statistic = có thể tham khảo ở bên dưới, để chỉ in giá trị trung bình của cột age_years:

linelist %>% 
 select(age_years) %>%     # keep only columns of interest 
 tbl_summary(         # create summary table
  statistic = age_years ~ "{mean}") # print mean of age
Characteristic N = 5,8881
age_years 16
    Unknown 86
1 Mean

Một phương trình phức tạp hơn một chút có thể như"({min}, {max})", kết hợp các giá trị max và min trong dấu ngoặc đơn và được phân tách bằng dấu phẩy:

linelist %>% 
 select(age_years) %>%            # keep only columns of interest 
 tbl_summary(                # create summary table
  statistic = age_years ~ "({min}, {max})") # print min and max of age
Characteristic N = 5,8881
age_years (0, 84)
    Unknown 86
1 (Range)

Bạn cũng có thể phân biệt cú pháp cho các cột hoặc loại cột riêng biệt. Trong ví dụ phức tạp hơn bên dưới, giá trị được cung cấp cho statistc = là một danh sách chỉ ra rằng đối với tất cả các cột dạng số thì bảng sẽ in ra giá trị trung bình và độ lệch chuẩn bên trong ngoặc, trong khi các cột dạng danh sách thì sẽ in ra n, mẫu số, và phần trăm.

digits =
Điều chỉnh các chữ số và làm tròn. Theo tùy chọn, điều này có thể được chỉ định chỉ dành cho các cột dạng số liên tục (như bên dưới).

label =
Điều chỉnh cách hiển thị tên cột. Cung cấp tên cột và nhãn mong muốn của nó được phân tách bằng dấu ngã. Theo mặc định thì tên cột được hiển thị.

missing_text =
Điều chỉnh cách giá trị missing được hiển thị. Mặc định hiển thị là “Unknown”.

type =
Sử dụng để điều chỉnh số lượng cấp độ của thống kê được hiển thị Cú pháp tương tự như statistic = trong đó bạn cung cấp một phương trình với các cột ở bên trái và một giá trị ở bên phải. Hai trường hợp phổ biến bao gồm:

 • type = all_categorical() ~ "categorical" Buộc các cột nhị phân (ví dụ: fever có/không) hiển thị tất cả các cấp độ thay vì chỉ hiện thị hàng “có”
 • type = all_continuous() ~ "continuous2" Cho phép các kết quả thống kê được trình bày theo nhiều dòng cho mỗi biến, như được trình bày trong phần sau

Trong ví dụ dưới đây, mỗi đối số này được sử dụng để điều chỉnh bảng ban đầu:

linelist %>% 
 select(age_years, gender, outcome, fever, temp, hospital) %>% # keep only columns of interest
 tbl_summary(   
  by = outcome,                        # stratify entire table by outcome
  statistic = list(all_continuous() ~ "{mean} ({sd})",    # stats and format for continuous columns
           all_categorical() ~ "{n} / {N} ({p}%)"),  # stats and format for categorical columns
  digits = all_continuous() ~ 1,               # rounding for continuous columns
  type  = all_categorical() ~ "categorical",         # force all categorical levels to display
  label = list(                       # display labels for column names
   outcome  ~ "Outcome",              
   age_years ~ "Age (years)",
   gender  ~ "Gender",
   temp   ~ "Temperature",
   hospital ~ "Hospital"),
  missing_text = "Missing"                  # how missing values should display
 )
1323 observations missing `outcome` have been removed. To include these observations, use `forcats::fct_na_value_to_level()` on `outcome` column before passing to `tbl_summary()`.
Characteristic Death, N = 2,5821 Recover, N = 1,9831
Age (years) 15.9 (12.3) 16.1 (13.0)
    Missing 32 28
Gender

    f 1,227 / 2,455 (50%) 953 / 1,903 (50%)
    m 1,228 / 2,455 (50%) 950 / 1,903 (50%)
    Missing 127 80
fever

    no 458 / 2,460 (19%) 361 / 1,904 (19%)
    yes 2,002 / 2,460 (81%) 1,543 / 1,904 (81%)
    Missing 122 79
Temperature 38.6 (1.0) 38.6 (1.0)
    Missing 60 55
Hospital

    Central Hospital 193 / 2,582 (7.5%) 165 / 1,983 (8.3%)
    Military Hospital 399 / 2,582 (15%) 309 / 1,983 (16%)
    Missing 611 / 2,582 (24%) 514 / 1,983 (26%)
    Other 395 / 2,582 (15%) 290 / 1,983 (15%)
    Port Hospital 785 / 2,582 (30%) 579 / 1,983 (29%)
    St. Mark's Maternity Hospital (SMMH) 199 / 2,582 (7.7%) 126 / 1,983 (6.4%)
1 Mean (SD); n / N (%)

Thống kê nhiều dòng cho các biến liên tục

Nếu bạn muốn in nhiều dòng thống kê cho các biến liên tục, bạn có thể thiết lập type = thành “continuous2”. Bạn có thể kết hợp tất cả các yếu tố được hiển thị trước đó trong một bảng bằng cách chọn thống kê bạn muốn hiển thị. Để làm điều này, bạn cần cho hàm biết rằng bạn muốn khôi phục bảng bằng cách nhập type là “continuous2”. Số lượng các giá trị missing được hiển thị là “Unknown”.

linelist %>% 
 select(age_years, temp) %>%           # keep only columns of interest
 tbl_summary(                   # create summary table
  type = all_continuous() ~ "continuous2",    # indicate that you want to print multiple statistics 
  statistic = all_continuous() ~ c(
   "{mean} ({sd})",               # line 1: mean and SD
   "{median} ({p25}, {p75})",          # line 2: median and IQR
   "{min}, {max}")               # line 3: min and max
  )
Characteristic N = 5,888
age_years
    Mean (SD) 16 (13)
    Median (IQR) 13 (6, 23)
    Range 0, 84
    Unknown 86
temp
    Mean (SD) 38.56 (0.98)
    Median (IQR) 38.80 (38.20, 39.20)
    Range 35.20, 40.80
    Unknown 149

Có nhiều cách khác để chỉnh sửa các bảng này, bao gồm thêm giá trị p, chỉnh sửa màu sắc và tiêu đề, v.v. Các phần này được đề cập trong tài liệu trợ giúp đính kèm (nhập ?tbl_summary trong cửa sổ Console), và một số được đề cập trong chương Các kiểm định thống kê cơ bản.

17.6 base R

Bạn có thể sử dụng hàm table() để tạo bảng đơn và bảng chéo các cột. Không giống như các cách ở trên, bạn phải chỉ định data frame mỗi khi bạn tham chiếu đến tên cột, như được trình bày dưới đây.

THẬN TRỌNG: Giá trị NA (missing) sẽ không sẽ không được lập bảng trừ khi bạn bao gồm đối số useNA = "always" (cũng có thể được đặt thành “no” hoặc “ifany”).

MẸO: Bạn có thể sử dụng %$% từ package magrittr để loại bỏ việc lặp lại các data frame trong các hàm base. Chẳng hạn, ví dụ bên dưới có thể được viết lại thành linelist %$% table(outcome, useNA = "always")

table(linelist$outcome, useNA = "always")

 Death Recover  <NA> 
  2582  1983  1323 

Có thể lập bảng chéo từ nhiều cột bằng cách liệt kê chúng nối tiếp nhau, phân tách bằng dấu phẩy. Hoặc là, bạn có thể gán cho mỗi cột một “tên” như Outcome = linelist$outcome.

age_by_outcome <- table(linelist$age_cat, linelist$outcome, useNA = "always") # save table as object
age_by_outcome  # print table
    
    Death Recover <NA>
 0-4   471   364 260
 5-9   476   391 228
 10-14  438   303 200
 15-19  323   251 169
 20-29  477   367 229
 30-49  329   238 187
 50-69  33   38  24
 70+    3    3  0
 <NA>   32   28  26

Tỷ lệ

Để trả về tỷ lệ, hãy chuyển bảng trên vào hàm prop.table(). Sử dụng đối số margins = để chỉ định xem bạn muốn tỷ lệ của hàng (1), của cột (2) hay của toàn bảng (3). Để dễ nhìn, chúng ta pipe bảng trên vào hàm round() của base R, chỉ định 2 chữ số sau dấu phẩy.

# get proportions of table defined above, by rows, rounded
prop.table(age_by_outcome, 1) %>% round(2)
    
    Death Recover <NA>
 0-4  0.43  0.33 0.24
 5-9  0.43  0.36 0.21
 10-14 0.47  0.32 0.21
 15-19 0.43  0.34 0.23
 20-29 0.44  0.34 0.21
 30-49 0.44  0.32 0.25
 50-69 0.35  0.40 0.25
 70+  0.50  0.50 0.00
 <NA>  0.37  0.33 0.30

Tổng

Để thêm tổng hàng và tổng cột, hãy chuyển bảng vào hàm addmargins(). Cách này hoạt động cho cả số lượng và tỷ lệ.

addmargins(age_by_outcome)
    
    Death Recover <NA> Sum
 0-4   471   364 260 1095
 5-9   476   391 228 1095
 10-14  438   303 200 941
 15-19  323   251 169 743
 20-29  477   367 229 1073
 30-49  329   238 187 754
 50-69  33   38  24  95
 70+    3    3  0  6
 <NA>   32   28  26  86
 Sum  2582  1983 1323 5888

Chuyển đổi thành data frame

Chuyển đổi trực tiếp một đối tượng dạng table() sang một data frame không phải là một đường thẳng. Cách tiếp cận được trình bày như dưới đây:

 1. Tạo một bảng, mà không sử dụng useNA = "always". Thay vào đó chuyển giá trị NA thành “(Missing)” với hàm fct_explicit_na() của package forcats.
 2. Thêm tổng (tùy chọn) bằng cách piping tới addmargins()
 3. Pipe tới hàm as.data.frame.matrix() của base R
 4. Pipe bảng trên vào hàm rownames_to_column() của package tibble, ghi rõ tên cho cột đầu tiên
 5. In, Xem hoặc xuất bảng như mong muốn. Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng hàm flextable() từ package flextable như đã được mô tả trong chương Trình bày bảng Kết quả sẽ được in ra cửa sổ RStudio viewer dưới dạng một hình ảnh HTML đẹp.
table(fct_explicit_na(linelist$age_cat), fct_explicit_na(linelist$outcome)) %>% 
 addmargins() %>% 
 as.data.frame.matrix() %>% 
 tibble::rownames_to_column(var = "Age Category") %>% 
 flextable::flextable()

Age Category

Death

Recover

(Missing)

Sum

0-4

471

364

260

1,095

5-9

476

391

228

1,095

10-14

438

303

200

941

15-19

323

251

169

743

20-29

477

367

229

1,073

30-49

329

238

187

754

50-69

33

38

24

95

70+

3

3

0

6

(Missing)

32

28

26

86

Sum

2,582

1,983

1,323

5,888

17.7 Nguồn

Phần lớn thông tin trong chương này được tham khảo từ các nguồn và bản tóm tắt trực tuyến dưới đây:

gtsummary

dplyr