23  Chuỗi thời gian và phát hiện ổ dịch

23.1 Tổng quan

Chương này minh họa cách sử dụng của một số packages cho phân tích chuỗi thời gian. Các packages chủ yếu đến từ hệ sinh thái tidyverts, ngoài ra cũng sử dụng RECON trending package để fit các mô hình dịch tễ học bệnh truyền nhiễm.

VÍ dụ dưới đây chúng ta sẽ sử dụng bộ dữ liệu về Campylobacter ở Đức thuộc package surveillance (xem chương Tải sách và dữ liệu để biết thêm chi tiết). Tuy nhiên, nếu bạn muốn thử chạy code này trên bộ dữ liệu lớn hơn (nhiều quốc gia hoặc tầng), bạn có thể tham khảo code mẫu tại repo github của r4epis.

Các chủ đề được đề cập bao gồm:

 1. Dữ liệu chuỗi thời gian
 2. Phân tích mô tả
 3. Fitting đường hồi quy
 4. Mối liên hệ của hai chuỗi thời gian
 5. Phát hiện dịch bệnh
 6. Chuỗi thời gian bị gián đoạn

23.2 Chuẩn bị

Packages

Đoạn code này hiển thị việc gọi các package cần thiết cho các phân tích. Trong cuốn sách này, chúng tôi nhấn mạnh việc sử dụng hàm p_load() từ package pacman, giúp cài đặt các package cần thiết gọi chúng ra để sử dụng. Bạn cũng có thể gọi các packages đã cài đặt với hàm library() của base R. Xem thêm chương R cơ bản để có thêm thông tin về các packages trong R.

pacman::p_load(rio,     # File import
        here,     # File locator
        tidyverse,  # data management + ggplot2 graphics
        tsibble,   # handle time series datasets
        slider,    # for calculating moving averages
        imputeTS,   # for filling in missing values
        feasts,    # for time series decomposition and autocorrelation
        forecast,   # fit sin and cosin terms to data (note: must load after feasts)
        trending,   # fit and assess models 
        tmaptools,  # for getting geocoordinates (lon/lat) based on place names
        ecmwfr,    # for interacting with copernicus sateliate CDS API
        stars,    # for reading in .nc (climate data) files
        units,    # for defining units of measurement (climate data)
        yardstick,  # for looking at model accuracy
        surveillance # for aberration detection
        )

Nhập dữ liệu

Bạn có thể tải xuống tất cả dữ liệu được sử dụng trong sổ tay này thông qua các hướng dẫn trong chương Tải sách và dữ liệu.

Bộ dữ liệu minh họa được sử dụng trong phần này là số lượng các trường hợp campylobacter hàng tuần được báo cáo ở Đức từ năm 2001 đến 2011. Bạn có thể bấm vào đây để tải xuống bộ dữ liệu này (.xlsx).

Bộ dữ liệu này là một phiên bản rút gọn của bộ dữ liệu có sẵn trong package surveillance. (để biết chi tiết, hãy gọi surveillance package ra sau đó nhập ?campyDE)

Nhập dữ liệu này với hàm import() từ package rio (nó xử lý nhiều loại tệp như .xlsx, .csv, .rds - xem thêm chương Nhập xuất dữ liệu để biết thêm chi tiết).

# import the counts into R
counts <- rio::import("campylobacter_germany.xlsx")

10 hàng đầu tiên được hiển thị như bên dưới.

Làm sạch dữ liệu

Code dưới đây đảm bảo rằng cột ngày thág đã ở đúng định dạng. Trong chương này chúng ta sẽ sử dụng package tsibble và hàm yearweek sẽ được sử dụng để tạp biến lịch theo tuần. Có một số cách để thực hiện việc này (Xem chương Làm việc với ngày tháng để biết thêm chi tiết), tuy nhiên đối với dữ liệu chuỗi thời gian thì tốt nhất nên sử dụng thống nhất một framework (tsibble).

## ensure the date column is in the appropriate format
counts$date <- as.Date(counts$date)

## create a calendar week variable 
## fitting ISO definitons of weeks starting on a monday
counts <- counts %>% 
   mutate(epiweek = yearweek(date, week_start = 1))

Tải xuống dữ liệu khí hậu

Trong mục mối tương quan của hai chuỗi thời gian trong chương này, chúng ta sẽ so sánh số lượng trường hợp campylobacter với dữ liệu khí hậu. Dữ liệu khí hậu tại bất kỳ đâu trên thế giới đều có thể được tải xuống từ EU’s Copernicus Satellite. Đây không phải là các phép đo chính xác, mà dựa trên một mô hình (tương tự như phép nội suy), tuy nhiên lợi ích là mức độ bao phủ toàn cầu hàng giờ cũng như các dự báo.

Bạn có thể tải xuống từng tệp dữ liệu khí hậu này từ chương Tải sách và dữ liệu.

Với mục đích minh họa ở đây, chúng tôi sẽ trình bày code để sử dụng package ecmwfr để lấy những dữ liệu này từ kho dữ liệu khí hậu Copernicus. Bạn sẽ cần tạo một tài khoản miễn phí để thực hiện. Trang web của package có một hướng dẫn hữu ích về cách thực hiện việc này. Dưới đây là code minh họa về cách thực hiện việc này, khi bạn có các khóa API thích hợp. Bạn phải thay thế X bên dưới bằng ID tài khoản của mình. Bạn sẽ cần tải xuống một năm dữ liệu cùng một lúc nếu không máy chủ sẽ hết thời gian chờ.

Nếu bạn không chắc chắn về tọa độ cho vị trí mà bạn muốn tải dữ liệu xuống, bạn có thể sử dụng gói tmaptools để lấy tọa độ ra từ open street maps. Một cách khác là dùng package photon, tuy nhiên nó chưa được chính thức xuất bản lên trên CRAN; cái hay của photon là nó cung cấp nhiều dữ liệu ngữ cảnh hơn khi có một số kết quả phù hợp cho tìm kiếm của bạn.

## retrieve location coordinates
coords <- geocode_OSM("Germany", geometry = "point")

## pull together long/lats in format for ERA-5 querying (bounding box) 
## (as just want a single point can repeat coords)
request_coords <- str_glue_data(coords$coords, "{y}/{x}/{y}/{x}")


## Pulling data modelled from copernicus satellite (ERA-5 reanalysis)
## https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/software/app-era5-explorer?tab=app
## https://github.com/bluegreen-labs/ecmwfr

## set up key for weather data 
wf_set_key(user = "XXXXX",
      key = "XXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXX",
      service = "cds") 

## run for each year of interest (otherwise server times out)
for (i in 2002:2011) {
 
 ## pull together a query 
 ## see here for how to do: https://bluegreen-labs.github.io/ecmwfr/articles/cds_vignette.html#the-request-syntax
 ## change request to a list using addin button above (python to list)
 ## Target is the name of the output file!!
 request <- request <- list(
  product_type = "reanalysis",
  format = "netcdf",
  variable = c("2m_temperature", "total_precipitation"),
  year = c(i),
  month = c("01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12"),
  day = c("01", "02", "03", "04", "05", "06", "07", "08", "09", "10", "11", "12",
      "13", "14", "15", "16", "17", "18", "19", "20", "21", "22", "23", "24",
      "25", "26", "27", "28", "29", "30", "31"),
  time = c("00:00", "01:00", "02:00", "03:00", "04:00", "05:00", "06:00", "07:00",
       "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00", "13:00", "14:00", "15:00",
       "16:00", "17:00", "18:00", "19:00", "20:00", "21:00", "22:00", "23:00"),
  area = request_coords,
  dataset_short_name = "reanalysis-era5-single-levels",
  target = paste0("germany_weather", i, ".nc")
 )
 
 ## download the file and store it in the current working directory
 file <- wf_request(user   = "XXXXX", # user ID (for authentication)
           request = request, # the request
           transfer = TRUE,   # download the file
           path   = here::here("data", "Weather")) ## path to save the data
 }

Nhập dữ liệu khí hậu

Cho dù bạn đã tải xuống dữ liệu khí hậu thông qua sổ tay này hay sử dụng code ở trên, thì bạn cần phải các tệp dữ liệu khí hậu trong 10 năm có phần mở rộng là “.nc”, được lưu trữ trong cùng một thư mục trong máy tính của bạn.

Sử dụng mã bên dưới để nhập các tệp này vào R với package stars.

## define path to weather folder 
file_paths <- list.files(
 here::here("data", "time_series", "weather"), # replace with your own file path 
 full.names = TRUE)

## only keep those with the current name of interest 
file_paths <- file_paths[str_detect(file_paths, "germany")]

## read in all the files as a stars object 
data <- stars::read_stars(file_paths)
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 
t2m, tp, 

Khi các tệp này đã được nhập vào một đối tượng có tên data, chúng ta sẽ chuyển chúng thành một data frame.

## change to a data frame 
temp_data <- as_tibble(data) %>% 
 ## add in variables and correct units
 mutate(
  ## create an calendar week variable 
  epiweek = tsibble::yearweek(time), 
  ## create a date variable (start of calendar week)
  date = as.Date(epiweek),
  ## change temperature from kelvin to celsius
  t2m = set_units(t2m, celsius), 
  ## change precipitation from metres to millimetres 
  tp = set_units(tp, mm)) %>% 
 ## group by week (keep the date too though)
 group_by(epiweek, date) %>% 
 ## get the average per week
 summarise(t2m = as.numeric(mean(t2m)), 
      tp = as.numeric(mean(tp)))
`summarise()` has grouped output by 'epiweek'. You can override using the
`.groups` argument.

23.3 Dữ liệu chuỗi thời gian

Có một số package khác nhau để cấu trúc và xử lý dữ liệu chuỗi thời gian. Như đã nói, chúng ta sẽ tập trung vào họ các package thuộc tidyverts và sẽ sử dụng package tsibble để xác định đối tượng chuỗi thời gian. Việc có một tập dữ liệu được xác định là một đối tượng chuỗi thời gian có nghĩa là việc cấu trúc phân tích của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Để thực hiện, chúng ta sử dụng hàm tsibble() và cụ thể “chỉ mục (index)”, vd: biến số cụ thể đơn vị thời gian quan tâm. Trong trường hợp của chúng ta, biến số này có tên epiweek.

Ví dụ: nếu chúng ta có một tập dữ liệu với số lượng hàng tuần theo tỉnh, chúng ta cũng có thể cụ thể biến nhóm bằng cách cụ sử dụng đối số key =. Điều này sẽ cho phép chúng ta thực hiện phân tích cho từng nhóm.

## define time series object 
counts <- tsibble(counts, index = epiweek)

Nhìn vào class(counts), ta thấy ngoài việc là một data frame gọn gàng (“tbl_df”, “tbl”, “data.frame”), nó có các thuộc tính bổ sung của một khung dữ liệu chuỗi thời gian (“tbl_ts”).

Bạn có thể xem nhanh dữ liệu của mình bằng cách sử dụng ggplot2. Từ biểu đồ ta thấy có một xu hướng theo mùa, và không có bất kỳ giá trị bị thiếu nào. Tuy nhiên, dường như có vấn đề với việc báo cáo vào đầu mỗi năm; số ca mắc bệnh giảm vào tuần cuối cùng của năm và sau đó tăng vào tuần đầu tiên của năm tiếp theo.

## plot a line graph of cases by week
ggplot(counts, aes(x = epiweek, y = case)) + 
   geom_line()

NGUY HIỂM: Không giống như ví dụ này, phần lớn các bộ dữ liệu sẽ chưa được làm sạch. Bạn sẽ cần phải kiểm tra các bản ghi trùng lặp và bản ghi bị thiếu như bên dưới.

Trùng lặp

tsibble không cho phép các quan sát trùng lặp. Vì vậy, mỗi hàng sẽ cần phải là duy nhất, hoặc duy nhất trong nhóm (biến key). Package này có một số hàm để xác định các bản ghi trùng lặp. Chúng bao gồm các hàm: are_duplicated() trả về một vectơ có giá trị TRUE/FALSE vector, truy vấn xem hàng có là duy nhất không; và hàm duplicates() sẽ cung cấp cho bạn một data frame chứa các hàng trùng lặp.

Xem chương Loại bỏ trùng lặp để biết thêm chi tiết về cách lựa chọn các hàng bạn muốn.

## get a vector of TRUE/FALSE whether rows are duplicates
are_duplicated(counts, index = epiweek) 

## get a data frame of any duplicated rows 
duplicates(counts, index = epiweek) 

Bản ghi bị thiếu

Chúng ta đã thấy từ cuộc khảo sát tóm tắt bên trên, không có bất kỳ giá trị missing nào được phát hiện, nhưng chúng ta cũng đã thấy rằng dường như có vấn đề với việc báo cáo chậm trễ vào khoảng năm mới. Một cách để giải quyết vấn đề này có thể là đặt các giá trị này thành missing và sau đó impute các giá trị. Dạng đơn giản nhất của khi impute chuỗi thời gian là vẽ một đường thẳng giữa giá trị không bị thiếu cuối cùng và giá trị không bị thiếu tiếp theo. Để làm điều này, chúng ta sẽ sử dụng hàm na_interpolation() từ package imputeTS .

Xem chương Dữ liệu Missing để biết các tùy chọn khác của imputation.

Một giải pháp thay thế khác sẽ là tính toán đường trung bình động, để thử và giải quyết các vấn đề báo cáo rõ ràng này (xem phần tiếp theo và chương Đường trung bình động.

## create a variable with missings instead of weeks with reporting issues
counts <- counts %>% 
   mutate(case_miss = if_else(
     ## if epiweek contains 52, 53, 1 or 2
     str_detect(epiweek, "W51|W52|W53|W01|W02"), 
     ## then set to missing 
     NA_real_, 
     ## otherwise keep the value in case
     case
   ))

## alternatively interpolate missings by linear trend 
## between two nearest adjacent points
counts <- counts %>% 
 mutate(case_int = imputeTS::na_interpolation(case_miss)
     )

## to check what values have been imputed compared to the original
ggplot_na_imputations(counts$case_miss, counts$case_int) + 
 ## make a traditional plot (with black axes and white background)
 theme_classic()

23.4 Phân tích mô tả

Đường trung bình động

Nếu dữ liệu rất nhiễu (dao động lên và xuống), việc tính toán đường trung bình động có thể sẽ hữu ích. Trong ví dụ dưới đây, với mỗi tuần chúng ta sẽ tính toán số trường hợp trung bình từ bốn tuần trước đó. Việc này sẽ giúp dữ liệu dễ diễn giải hơn. Trong trường hợp của chúng ta, điều này không thực sự bổ sung nhiều, vì vậy chúng ta sẽ bám vào dữ liệu nội suy để phân tích thêm. Xem chương Đường trung bình động để biết thêm chi tiết.

## create a moving average variable (deals with missings)
counts <- counts %>% 
   ## create the ma_4w variable 
   ## slide over each row of the case variable
   mutate(ma_4wk = slider::slide_dbl(case, 
                ## for each row calculate the name
                ~ mean(.x, na.rm = TRUE),
                ## use the four previous weeks
                .before = 4))

## make a quick visualisation of the difference 
ggplot(counts, aes(x = epiweek)) + 
   geom_line(aes(y = case)) + 
   geom_line(aes(y = ma_4wk), colour = "red")

Tính chu kỳ

Sau đây chúng ta sẽ định nghĩa một hàm để tạo một biểu đồ chu kỳ. Xem chương Viết hàm để biết cách tạo một hàm trong R.

Đầu tiên, hàm được định nghĩa. Các đối số của nó bao gồm một bộ dữ liệu với cột counts, start_week = là tuần đầu tiên của bộ dữ liệu, một con số để cho biết có bao nhiêu chu kỳ mỗi năm (ví dụ: 52, 12), và cuối cùng là kiểu đầu ra (xem chi tiết trong đoạn mã bên dưới).

## Function arguments
#####################
## x is a dataset
## counts is variable with count data or rates within x 
## start_week is the first week in your dataset
## period is how many units in a year 
## output is whether you want return spectral periodogram or the peak weeks
 ## "periodogram" or "weeks"

# Define function
periodogram <- function(x, 
            counts, 
            start_week = c(2002, 1), 
            period = 52, 
            output = "weeks") {
 

  ## make sure is not a tsibble, filter to project and only keep columns of interest
  prepare_data <- dplyr::as_tibble(x)
  
  # prepare_data <- prepare_data[prepare_data[[strata]] == j, ]
  prepare_data <- dplyr::select(prepare_data, {{counts}})
  
  ## create an intermediate "zoo" time series to be able to use with spec.pgram
  zoo_cases <- zoo::zooreg(prepare_data, 
               start = start_week, frequency = period)
  
  ## get a spectral periodogram not using fast fourier transform 
  periodo <- spec.pgram(zoo_cases, fast = FALSE, plot = FALSE)
  
  ## return the peak weeks 
  periodo_weeks <- 1 / periodo$freq[order(-periodo$spec)] * period
  
  if (output == "weeks") {
   periodo_weeks
  } else {
   periodo
  }
  
}

## get spectral periodogram for extracting weeks with the highest frequencies 
## (checking of seasonality) 
periodo <- periodogram(counts, 
            case_int, 
            start_week = c(2002, 1),
            output = "periodogram")

## pull spectrum and frequence in to a dataframe for plotting
periodo <- data.frame(periodo$freq, periodo$spec)

## plot a periodogram showing the most frequently occuring periodicity 
ggplot(data = periodo, 
        aes(x = 1/(periodo.freq/52), y = log(periodo.spec))) + 
 geom_line() + 
 labs(x = "Period (Weeks)", y = "Log(density)")

## get a vector weeks in ascending order 
peak_weeks <- periodogram(counts, 
             case_int, 
             start_week = c(2002, 1), 
             output = "weeks")

LƯU Ý: Có thể sử dụng các tuần ở trên để thêm chúng vào các chu kỳ sin và cosin, tuy nhiên chúng ta sẽ sử dụng một hàm để tạo ra các chu kỳ này (xem phần hồi quy bên dưới)

Tách nhỏ chuỗi thời gian

Phân tách cổ điển được sử dụng để chia nhỏ một chuỗi thời gian thành một số phần, khi kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên xu hướng mà bạn nhìn thấy. Các phần khác nhau này là:

 • Chu kỳ xu hướng (hướng dài hạn của dữ liệu)
 • Theo mùa (lặp lại xu hướng)
 • Sự ngẫu nhiên (những gì còn lại sau khi loại bỏ xu hướng và theo mùa)
## decompose the counts dataset 
counts %>% 
 # using an additive classical decomposition model
 model(classical_decomposition(case_int, type = "additive")) %>% 
 ## extract the important information from the model
 components() %>% 
 ## generate a plot 
 autoplot()

Tự tương quan

Tự tương quan cho bạn biết về mối quan hệ giữa số lượng của mỗi tuần và các tuần trước đó (được gọi là trễ).

Sử dụng hàm ACF(), chúng ta có thể tạo ra một biểu đồ cho chúng ta thấy số lượng đường có mối quan hệ ở các độ trễ khác nhau. Khi độ trễ bằng 0 (x = 0), đường này sẽ luôn là 1 vì nó cho thấy mối quan hệ giữa một quan sát và chính nó (không được hiển thị). Đường đầu tiên hiển thị ở đây (x = 1) cho thấy mối quan hệ giữa mỗi quan sát và quan sát trước nó (độ trễ bằng 1), đường thứ hai cho thấy mối quan hệ giữa mỗi quan sát và quan sát trước quan sát cuối cùng (độ trễ là 2) và cứ như thế cho đến khi độ trễ là 52, cho thấy mối quan hệ giữa mỗi quan sát và quan sát từ 1 năm (52 tuần trước đó).

Sử dụng hàm ACF() (cho tự tương quan một phần) hiển thị cùng một loại quan hệ nhưng được hiệu chỉnh cho tất cả các tuần khác nằm giữa. Nó sẽ ít thông tin hơn để xác định tính chu kỳ.

## using the counts dataset
counts %>% 
 ## calculate autocorrelation using a full years worth of lags
 ACF(case_int, lag_max = 52) %>% 
 ## show a plot
 autoplot()

## using the counts data set 
counts %>% 
 ## calculate the partial autocorrelation using a full years worth of lags
 PACF(case_int, lag_max = 52) %>% 
 ## show a plot
 autoplot()

Bạn có thể kiểm định giả thuyết không về tính độc lập trong một chuỗi thời gian (vd: không tự tương quan) sử dụng kiểm định Ljung-Box (trong package stats). Giá trị p có ý nghĩa cho thấy rằng có sự tự tương quan trong dữ liệu.

## test for independance 
Box.test(counts$case_int, type = "Ljung-Box")

  Box-Ljung test

data: counts$case_int
X-squared = 462.65, df = 1, p-value < 2.2e-16

23.5 Fit mô hình hồi quy

Có thể fit một số lượng lớn các hồi quy khác nhau vào một chuỗi thời gian, tuy nhiên ở đây chúng tôi sẽ trình bày cách để fit một hồi quy nhị thức âm - vì nó thường phù hợp nhất cho dữ liệu về trường hợp bệnh trong các bệnh truyền nhiễm.

Chu kỳ Fourier

Chu kỳ Fourier tương đương với các đường cong sin và cosin. Sự khác biệt là chúng được dựa trên việc tìm ra sự kết hợp thích hợp nhất của các đường cong để giải thích dữ liệu của bạn.

If only fitting một chu kỳ Fourier, điều này sẽ tương đương với việc fitting một đường sin và cosin cho độ trễ xảy ra thường xuyên nhất được thấy trong biểu đồ chu kỳ của bạn (trong trường hợp của chúng ta là 52 tuần). Chúng ta sử dụng hàm fourier() từ package forecast.

Trong code dưới đây, chúng ta gán bằng cách sử dụng $, vì hàm fourier() trả về hai cột (một cho sin và một cho cosin) và vì vậy chúng được thêm vào tập dữ liệu dưới dạng danh sách, được gọi là “fourier” - nhưng danh sách này sau đó có thể được sử dụng như một biến bình thường trong hồi quy.

## add in fourier terms using the epiweek and case_int variabless
counts$fourier <- select(counts, epiweek, case_int) %>% 
 fourier(K = 1)

Hồi quy nhị thức âm

Bạn có thể fit các mô hình hồi quy sử dụng các hàm từ package stats hoặc MASS trong base R (vd: lm(), glm()glm.nb()). Tuy nhiên, chúng ta sẽ sử dụng các hàm từ package trending, vì nó cho phép tính khoảng tin cậy và khoảng tiên lượng phù hợp (các hàm khác không có sẵn). Cú pháp vẫn như vậy, bạn cụ thể biến đầu ra và theo sau bởi dấu ngã (~), sau đó thêm các biến giải thích vào, phân cách nhau bởi dấu cộng (+).

Sự khác biệt là đầu tiên chúng ta phải xác định model trước, và sau đó fit() nó vào dữ liệu. Điều này rất hữu ích vì nó cho phép so sánh nhiều mô hình khác nhau với cùng một cú pháp..

MẸO: Nếu bạn muốn sử dụng tỷ suất hơn là số lượng, bạn có thể bao gồm biến dân số dưới dạng thuật ngữ bù logarit, bằng cách thêm offset(log(population). Sau đó, bạn sẽ cần đặt dân số là 1, trước khi sử dụng hàm predict() để tạo ra tỷ suất.

MẸO: Để fit những mô hình phức tạp hơn chẳng hạn như ARIMA hoặc prophet, hãy tham khảo package fable.

## define the model you want to fit (negative binomial) 
model <- glm_nb_model(
 ## set number of cases as outcome of interest
 case_int ~
  ## use epiweek to account for the trend
  epiweek +
  ## use the fourier terms to account for seasonality
  fourier)

## fit your model using the counts dataset
fitted_model <- trending::fit(model, counts)

## calculate confidence intervals and prediction intervals 
observed <- predict(fitted_model, simulate_pi = FALSE)

estimate_res <- data.frame(observed$result)

## plot your regression 
ggplot(data = estimate_res, aes(x = epiweek)) + 
 ## add in a line for the model estimate
 geom_line(aes(y = estimate),
      col = "Red") + 
 ## add in a band for the prediction intervals 
 geom_ribbon(aes(ymin = lower_pi, 
         ymax = upper_pi), 
       alpha = 0.25) + 
 ## add in a line for your observed case counts
 geom_line(aes(y = case_int), 
      col = "black") + 
 ## make a traditional plot (with black axes and white background)
 theme_classic()

Phần dư

Để xem mô hình của chúng ta phù hợp với dữ liệu quan sát như thế nào, chúng ta cần xem xét phần dư. Phần dư là sự khác biệt giữa số lượng được quan sát và số lượng được ước tính từ mô hình. Chúng ta có thể tính toán nó một cách đơn giản bằng cách dùng hàm case_int - estimate, nhưng hàm residuals() trích xuất nó trực tiếp từ mô hình hồi quy cho chúng ta.

Những gì chúng ta thấy dưới đây là chúng ta không giải thích tất cả các sự dao động mà chúng ta có thể có với mô hình. Có thể chúng ta cần fit nhiều chu kỳ fourier hơn, và gủau quyết biên độ. Tuy nhiên đối với ví dụ này, chúng ta sẽ để nguyên như vậy. Các biểu đồ cho thấy mô hình của chúng ta hoạt động kém hơn ở các đỉnh và đáy (khi số lượng ở mức cao nhất và thấp nhất) và có nhiều khả năng ước tính không đầy đủ các số lượng quan sát được.

## calculate the residuals 
estimate_res <- estimate_res %>% 
 mutate(resid = fitted_model$result[[1]]$residuals)

## are the residuals fairly constant over time (if not: outbreaks? change in practice?)
estimate_res %>%
 ggplot(aes(x = epiweek, y = resid)) +
 geom_line() +
 geom_point() + 
 labs(x = "epiweek", y = "Residuals")

## is there autocorelation in the residuals (is there a pattern to the error?) 
estimate_res %>% 
 as_tsibble(index = epiweek) %>% 
 ACF(resid, lag_max = 52) %>% 
 autoplot()

## are residuals normally distributed (are under or over estimating?) 
estimate_res %>%
 ggplot(aes(x = resid)) +
 geom_histogram(binwidth = 100) +
 geom_rug() +
 labs(y = "count") 

## compare observed counts to their residuals 
 ## should also be no pattern 
estimate_res %>%
 ggplot(aes(x = estimate, y = resid)) +
 geom_point() +
 labs(x = "Fitted", y = "Residuals")

## formally test autocorrelation of the residuals
## H0 is that residuals are from a white-noise series (i.e. random)
## test for independence 
## if p value significant then non-random
Box.test(estimate_res$resid, type = "Ljung-Box")

  Box-Ljung test

data: estimate_res$resid
X-squared = 336.25, df = 1, p-value < 2.2e-16

23.6 Mối quan hệ của hai chuỗi thời gian

Ở đây chúng ta xem xét việc sử dụng dữ liệu thời tiết (đặc biệt là nhiệt độ) để giải thích số lượng trường hợp campylobacter.

Nối hai bộ dữ liệu

Bạn có thể nối các tập dữ liệu của mình sử dụng biến tuần. Để biết thêm về nối dữ liệu, xem chương Nối dữ liệu.

## left join so that we only have the rows already existing in counts
## drop the date variable from temp_data (otherwise is duplicated)
counts <- left_join(counts, 
          select(temp_data, -date),
          by = "epiweek")

Phân tích mô tả

Đầu tiên hãy trực quan hóa dữ liệu của bạn để kiểm tra xem có bất kỳ mối tương quan rõ ràng nào không. Biểu đồ dưới đây cho thấy một mối quan hệ rõ ràng về tính mùa vụ của các biến, và nhiệt độ có thể đạt đỉnh vài tuần trước khi các trường hợp xảy ra. Để biết thêm về xoay trục dữ liệu, xem chương Xoay trục dữ liệu.

counts %>% 
 ## keep the variables we are interested 
 select(epiweek, case_int, t2m) %>% 
 ## change your data in to long format
 pivot_longer(
  ## use epiweek as your key
  !epiweek,
  ## move column names to the new "measure" column
  names_to = "measure", 
  ## move cell values to the new "values" column
  values_to = "value") %>% 
 ## create a plot with the dataset above
 ## plot epiweek on the x axis and values (counts/celsius) on the y 
 ggplot(aes(x = epiweek, y = value)) + 
  ## create a separate plot for temperate and case counts 
  ## let them set their own y-axes
  facet_grid(measure ~ ., scales = "free_y") +
  ## plot both as a line
  geom_line()

Lags và tương quan chéo

Để kiểm định xem những tuần nào có tương quan nhiều nhất tới các trường hợp và nhiệt độ, bạn có thể sử dụng hàm tương quan chéo (CCF()) từ package feasts. Bạn cũng có thể trực quan hóa (hơn là sử dụng arrange) sử dụng hàm autoplot().

counts %>% 
 ## calculate cross-correlation between interpolated counts and temperature
 CCF(case_int, t2m,
   ## set the maximum lag to be 52 weeks
   lag_max = 52, 
   ## return the correlation coefficient 
   type = "correlation") %>% 
 ## arange in decending order of the correlation coefficient 
 ## show the most associated lags
 arrange(-ccf) %>% 
 ## only show the top ten 
 slice_head(n = 10)
# A tsibble: 10 x 2 [1W]
    lag  ccf
  <cf_lag> <dbl>
 1   -4W 0.749
 2   -5W 0.745
 3   -3W 0.735
 4   -6W 0.729
 5   -2W 0.727
 6   -7W 0.704
 7   -1W 0.695
 8   -8W 0.671
 9    0W 0.649
10   47W 0.638

Chúng ta thấy rằng độ trễ 4 tuần có mối tương quan cao nhất, vì vậy chúng ta tạo một biến nhiệt độ trễ để đưa vào mô hình hồi quy.

NGUY HIỂM: Lưu ý rằng bốn tuần đầu tiên dữ liệu của chúng ta trong biến nhiệt độ trễ bị thiếu (NA) - bởi vì không có bốn tuần trước đó để lấy dữ liệu. Để sử dụng bộ dữ liệu này với hàm trending predict(), chúng ta cần phải sử dụng đối số simulate_pi = FALSE bên trong hàm predict(). Nếu chúng ta muốn sử dụng tùy chọn mô phỏng, thì chúng ta phải loại bỏ các giá trị missings và lưu thành một bộ dữ liệu mới bằng cách thêm hàm drop_na(t2m_lag4) vào đoạn code dưới đây.

counts <- counts %>% 
 ## create a new variable for temperature lagged by four weeks
 mutate(t2m_lag4 = lag(t2m, n = 4))

Hồi quy nhị thức âm với hai biến số

Chúng ta sẽ fit một mô hình hồi quy nhị thức âm như đã thực hiện trước đó. Lần này chúng ta thêm biến nhiệt độ có độ trễ là bốn tuần.

CẨN TRỌNG: Lưu ý cách sử dụng của đối số simulate_pi = FALSE bên trong hàm predict(). Điều này là bởi hành vi mặc định của trending là sử dụng package ciTools để ước tính khoảng tiên lượng. Nó sẽ không hoạt động nếu có giá trị NA, cũng như tạo ra nhiều khoảng chi tiết hơn. Xem ?trending::predict.trending_model_fit để biết thêm chi tiết.

## define the model you want to fit (negative binomial) 
model <- glm_nb_model(
 ## set number of cases as outcome of interest
 case_int ~
  ## use epiweek to account for the trend
  epiweek +
  ## use the fourier terms to account for seasonality
  fourier + 
  ## use the temperature lagged by four weeks 
  t2m_lag4
  )

## fit your model using the counts dataset
fitted_model <- trending::fit(model, counts)

## calculate confidence intervals and prediction intervals 
observed <- predict(fitted_model, simulate_pi = FALSE)

Để khảo sát các chu kỳ đơn lẻ, chúng ta có thể lấy mô hình hồi quy nhị thức âm gốc ra khỏi định dạng trending bằng cách sử dụng hàm get_model() và chuyển nó tới hàm tidy() của package broom để truy xuất các ước tính được lũy thừa hóa và các khoảng tin cậy.

Điều này cho chúng ta thấy là nhiệt độ trễ, sau khi kiểm soát xu hướng và tính theo mùa, tương tự như số lượng trường hợp (ước tính ~ 1) và sự liên quan có ý nghĩa. Điều này cho thấy rằng nó có thể là một biến số tốt để sử dụng trong việc dự báo các ca bệnh trong tương lai (các dữ liệu dự báo khí hậu luôn có sẵn).

fitted_model %>% 
 ## extract original negative binomial regression
 get_fitted_model()
[[1]]

Call: glm.nb(formula = case_int ~ epiweek + fourier + t2m_lag4, data = counts, 
  init.theta = 32.80689607, link = log)

Coefficients:
 (Intercept)    epiweek fourierS1-52 fourierC1-52   t2m_lag4 
  5.825e+00   8.464e-05  -2.850e-01  -1.954e-01   6.672e-03 

Degrees of Freedom: 504 Total (i.e. Null); 500 Residual
 (4 observations deleted due to missingness)
Null Deviance:   2015 
Residual Deviance: 508.2  AIC: 6784
 ## get a tidy dataframe of results
 #tidy(exponentiate = TRUE, 
 #   conf.int = TRUE)

Đánh giá nhanh mô hình cho thấy nó có thể thực hiện tốt hơn công việc ước tính số ca bệnh quan sát được.

estimate_res <- data.frame(observed$result)

## plot your regression 
ggplot(data = estimate_res, aes(x = epiweek)) + 
 ## add in a line for the model estimate
 geom_line(aes(y = estimate),
      col = "Red") + 
 ## add in a band for the prediction intervals 
 geom_ribbon(aes(ymin = lower_pi, 
         ymax = upper_pi), 
       alpha = 0.25) + 
 ## add in a line for your observed case counts
 geom_line(aes(y = case_int), 
      col = "black") + 
 ## make a traditional plot (with black axes and white background)
 theme_classic()

Phần dư

Chúng ta một lần nữa lại khảo sát phần dư để xem mô hình của chúng ta phù hợp với dữ liệu quan sát như thế nào. Các kết quả và phiên giải ở đây tương tự như kết quả của hồi quy trước đó, vì vậy sẽ khả thi hơn khi chọn mô hình đơn giản hơn mà không có nhiệt độ.

## calculate the residuals 
estimate_res <- estimate_res %>% 
 mutate(resid = case_int - estimate)

## are the residuals fairly constant over time (if not: outbreaks? change in practice?)
estimate_res %>%
 ggplot(aes(x = epiweek, y = resid)) +
 geom_line() +
 geom_point() + 
 labs(x = "epiweek", y = "Residuals")

## is there autocorelation in the residuals (is there a pattern to the error?) 
estimate_res %>% 
 as_tsibble(index = epiweek) %>% 
 ACF(resid, lag_max = 52) %>% 
 autoplot()

## are residuals normally distributed (are under or over estimating?) 
estimate_res %>%
 ggplot(aes(x = resid)) +
 geom_histogram(binwidth = 100) +
 geom_rug() +
 labs(y = "count") 

## compare observed counts to their residuals 
 ## should also be no pattern 
estimate_res %>%
 ggplot(aes(x = estimate, y = resid)) +
 geom_point() +
 labs(x = "Fitted", y = "Residuals")

## formally test autocorrelation of the residuals
## H0 is that residuals are from a white-noise series (i.e. random)
## test for independence 
## if p value significant then non-random
Box.test(estimate_res$resid, type = "Ljung-Box")

  Box-Ljung test

data: estimate_res$resid
X-squared = 339.52, df = 1, p-value < 2.2e-16

23.7 Phát hiện ổ dịch

Chúng tôi sẽ trình bày hai phương pháp (tương tự) để phát hiện các ổ dịch ở đây. Cách đầu tiên được xây dựng dựa vào phần bên trên. Chúng ta sử dụng package trending để fit các mô hình hồi quy cho các năm trước đó, sau đó dự báo cho các năm tiếp theo. Nếu số lượng quan sát được cao hơn những gì chúng tôi dự báo, thì khả năng là đã có một đợt bùng phát. Phương pháp thứ hai dựa trên nguyên tắc tương tự nhưng sử dụng package surveillance, cung cấp nhiều thuật toán khác nhau để phát hiện các thay đổi bất thường.

CẨN TRỌNG: Thông thường, bạn quan tâm đến năm hiện tại (do bạn chỉ biết số ca bệnh đến tuần hiện tại). Vì vậy, trong ví dụ này, chúng tôi đang giả định là tuần 39 của năm 2011.

package surveillance

Trong phần này chúng ta sẽ sử dụng package surveillance để tạo các ngưỡng cảnh báo dựa trên thuật toán phát hiện ổ dịch. Có một số phương pháp khác có sẵn trong package, tuy nhiên chúng ta sẽ tập trung vào hai tùy chọn ở đây. Để biết chi tiết, xem các bài báo sau về sự ứng dụnglý thuyết về các thuật toán được sử dụng.

Lựa chọn đầu tiên là sử dụng phương pháp Farrington cải tiến. Nó fit một mô hình nhị thức âm tổng quát (bao gồm xu hướng) và down-weights các đợt bùng phát trong quá khứ (giá trị ngoại lai) để tạo một mức ngưỡng.

Lựa chọn thứ hai là dùng phương pháp glrnb. Nó cũng fit một mô hình nhị thức âm tổng quát nhưng bao gồm cả xu hướng và chu kỳ fourier (vì vậy được ưu ái ở đây). Mô hình hồi quy được sử dụng để tính toán “control mean” (~fitted values) - nó sau đó sử dụng một phép thống kê tính toán likelihood ratio statistic tổng quát hóa để đánh giá nếu có sự thay đổi trung bình cho mỗi tuần. Lưu ý rằng ngưỡng cho mỗi tuần sẽ tính đến các tuần trước, vì vậy nếu có sự thay đổi liên tục, một cảnh báo sẽ được kích hoạt. (Cũng lưu ý rằng sau mỗi lần cảnh báo, thuật toán sẽ được đặt lại)

Để làm việc được với package surveillance, trước tiên chúng ta cần xác định đối tượng “chuỗi thời gian giám sát” (sử dụng hàm sts()) để fit vào bên trong framework.

## define surveillance time series object
## nb. you can include a denominator with the population object (see ?sts)
counts_sts <- sts(observed = counts$case_int[!is.na(counts$case_int)],
         start = c(
          ## subset to only keep the year from start_date 
          as.numeric(str_sub(start_date, 1, 4)), 
          ## subset to only keep the week from start_date
          as.numeric(str_sub(start_date, 7, 8))), 
         ## define the type of data (in this case weekly)
         freq = 52)

## define the week range that you want to include (ie. prediction period)
## nb. the sts object only counts observations without assigning a week or 
## year identifier to them - so we use our data to define the appropriate observations
weekrange <- cut_off - start_date

Phương pháp Farrington

Sau đó chúng ta xác định từng tham số cho phương pháp Farrington trong một danh sách list. Sau đó, chúng ta chạy thuật toán bằng cách sử dụng hàm farringtonFlexible() và sau đó chúng ta có thể trích xuất ngưỡng cảnh báo bằng hàm farringtonmethod@upperbound để thêm vào tệp dữ liệu của chúng ta. Bạn cũng có thể trích xuất giá trị TRUE/FALSE cho từng tuần nếu nó kích hoạt một cảnh báo (cao hơn ngưỡng) bằng cách sử dụng farringtonmethod@alarm.

## define control
ctrl <- list(
 ## define what time period that want threshold for (i.e. 2011)
 range = which(counts_sts@epoch > weekrange),
 b = 9, ## how many years backwards for baseline
 w = 2, ## rolling window size in weeks
 weightsThreshold = 2.58, ## reweighting past outbreaks (improved noufaily method - original suggests 1)
 ## pastWeeksNotIncluded = 3, ## use all weeks available (noufaily suggests drop 26)
 trend = TRUE,
 pThresholdTrend = 1, ## 0.05 normally, however 1 is advised in the improved method (i.e. always keep)
 thresholdMethod = "nbPlugin",
 populationOffset = TRUE
 )

## apply farrington flexible method
farringtonmethod <- farringtonFlexible(counts_sts, ctrl)

## create a new variable in the original dataset called threshold
## containing the upper bound from farrington 
## nb. this is only for the weeks in 2011 (so need to subset rows)
counts[which(counts$epiweek >= cut_off & 
        !is.na(counts$case_int)),
       "threshold"] <- farringtonmethod@upperbound

Sau đó, chúng ta có thể trực quan hóa kết quả với ggplot như đã thực hiện ở trên.

ggplot(counts, aes(x = epiweek)) + 
 ## add in observed case counts as a line
 geom_line(aes(y = case_int, colour = "Observed")) + 
 ## add in upper bound of aberration algorithm
 geom_line(aes(y = threshold, colour = "Alert threshold"), 
      linetype = "dashed", 
      size = 1.5) +
 ## define colours
 scale_colour_manual(values = c("Observed" = "black", 
                 "Alert threshold" = "red")) + 
 ## make a traditional plot (with black axes and white background)
 theme_classic() + 
 ## remove title of legend 
 theme(legend.title = element_blank())

Phương pháp GLRNB

Tương tự với phương pháp GLRNB, chúng ta xác định từng tham số vào một danh sách list, sau đó fit thuật toán và trích xuất các giới hạn trên.

CẨN TRỌNG: Phương pháp này sử dụng “brute force” (tương tự như bootstrapping) để tính toán các ngưỡng, vì vậy có thể mất nhiều thời gian!

Xem GLRNB vignette để biết thêm chi tiết.

## define control options
ctrl <- list(
 ## define what time period that want threshold for (i.e. 2011)
 range = which(counts_sts@epoch > weekrange),
 mu0 = list(S = 1,  ## number of fourier terms (harmonics) to include
 trend = TRUE,  ## whether to include trend or not
 refit = FALSE), ## whether to refit model after each alarm
 ## cARL = threshold for GLR statistic (arbitrary)
   ## 3 ~ middle ground for minimising false positives
   ## 1 fits to the 99%PI of glm.nb - with changes after peaks (threshold lowered for alert)
  c.ARL = 2,
  # theta = log(1.5), ## equates to a 50% increase in cases in an outbreak
  ret = "cases"   ## return threshold upperbound as case counts
 )

## apply the glrnb method
glrnbmethod <- glrnb(counts_sts, control = ctrl, verbose = FALSE)

## create a new variable in the original dataset called threshold
## containing the upper bound from glrnb 
## nb. this is only for the weeks in 2011 (so need to subset rows)
counts[which(counts$epiweek >= cut_off & 
        !is.na(counts$case_int)),
       "threshold_glrnb"] <- glrnbmethod@upperbound

Trực quan hóa kết quả đầu ra như bên trên.

ggplot(counts, aes(x = epiweek)) + 
 ## add in observed case counts as a line
 geom_line(aes(y = case_int, colour = "Observed")) + 
 ## add in upper bound of aberration algorithm
 geom_line(aes(y = threshold_glrnb, colour = "Alert threshold"), 
      linetype = "dashed", 
      size = 1.5) +
 ## define colours
 scale_colour_manual(values = c("Observed" = "black", 
                 "Alert threshold" = "red")) + 
 ## make a traditional plot (with black axes and white background)
 theme_classic() + 
 ## remove title of legend 
 theme(legend.title = element_blank())

23.8 Chuỗi thời gian bị gián đoạn

Chuỗi thời gian bị gián đoạn (còn được gọi là hồi quy phân đoạn hoặc phân tích can thiệp), thường được sử dụng để đánh giá tác động của vắc-xin đối với tỷ lệ mắc mới của bệnh. Nhưng nó có thể được sử dụng để đánh giá tác động của một loạt các can thiệp hoặc sự giới thiệu. Ví dụ như những thay đổi trong quy trình của bệnh viện hoặc sự xuất hiện của chủng bệnh mới vào quần thể. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giả định rằng một chủng mới của Campylobacter đã xuất hiện ở Đức vào cuối năm 2008, và xem liệu điều đó có ảnh hưởng đến số lượng trường hợp. Chúng ta sẽ sử dụng hồi quy nhị thức âm một lần nữa. Sự hồi quy lần này sẽ được chia thành hai phần, một phần trước khi can thiệp (hoặc sự xuất hiện của chủng mới) và một phần sau (trước và sau giai đoạn). Điều này cho phép chúng ta tính toán tỷ số tỷ lệ mới mắc giữa hai khoảng thời gian. Giải thích phương trình có thể làm cho điều này rõ ràng hơn (nếu không thì chỉ cần bỏ qua!).

Hồi quy nhị thức âm có thể được định nghĩa như sau:

\[\log(Y_t)= β_0 + β_1 \times t+ β_2 \times δ(t-t_0) + β_3\times(t-t_0 )^+ + log(pop_t) + e_t\]

Trong đó:

\(Y_t\) là số trường hợp quan sát được tại thời điểm \(t\)

\(pop_t\) nếu kích thước quần thể trong 100,000s tại thời điểm \(t\) (không sử dụng tại đây)

\(t_0\) là năm cuối cùng của giai đoạn trước (bao gồm cả thời gian chuyển tiếp nếu có)

\(δ(x\) là hàm chỉ báo (nó là 0 nếu x ≤ 0 và 1 nếu x > 0)

\((x)^+\) là toán tử cut off (nó là x nếu x > 0 và ngược lại sẽ bằng 0)

\(e_t\) biểu thị phần dư

Các chu kỳ bổ sung có xu hướng hoặc theo mùa có thể được thêm vào nếu cần thiết.

\(β_2 \times δ(t-t_0) + β_3\times(t-t_0 )^+\) là một phần của mô hình tuyến tỉnh tổng quát hóa của giai đoạn sau và bằng không ở giai đoạn trước. Điều này có nghĩa là \(β_2\)\(β_3\) ước tính các hiệu quả của can thiệp.

Chúng ta cần tính toán lại chu kỳ Fourier mà không có dự báo ở đây, vì chúng ta sẽ sử dụng tất cả dữ liệu có sẵn (vd: hồi cứu). Ngoài ra, chúng ta cần tính toán các điều khoản bổ sung cần thiết cho hồi quy. thực tế là chúng ta cần tính chu kỳ mở rộng (extra terms) cho đường hồi quy.

## add in fourier terms using the epiweek and case_int variabless
counts$fourier <- select(counts, epiweek, case_int) %>% 
 as_tsibble(index = epiweek) %>% 
 fourier(K = 1)

## define intervention week 
intervention_week <- yearweek("2008-12-31")

## define variables for regression 
counts <- counts %>% 
 mutate(
  ## corresponds to t in the formula
   ## count of weeks (could probably also just use straight epiweeks var)
  # linear = row_number(epiweek), 
  ## corresponds to delta(t-t0) in the formula
   ## pre or post intervention period
  intervention = as.numeric(epiweek >= intervention_week), 
  ## corresponds to (t-t0)^+ in the formula
   ## count of weeks post intervention
   ## (choose the larger number between 0 and whatever comes from calculation)
  time_post = pmax(0, epiweek - intervention_week + 1))

Chúng ta sau đó sử dụng các chi kỳ này để fit một mô hình hồi quy nhị thức âm, và tạo một bảng với phần trăm thay đổi. Những gì ví dụ này cho thấy là không có thay đổi đáng kể.

CẨN TRỌNG: Lưu ý cách sử dụng của đối số simulate_pi = FALSE bên trong hàm predict(). Điều này là bởi hành vi mặc định của trending là sử dụng package ciTools để ước tính khoảng tiên lượng. Nó sẽ không hoạt động nếu có giá trị NA, cũng như tạo ra nhiều khoảng chi tiết hơn. Xem ?trending::predict.trending_model_fit để biết thêm chi tiết.

## define the model you want to fit (negative binomial) 
model <- glm_nb_model(
 ## set number of cases as outcome of interest
 case_int ~
  ## use epiweek to account for the trend
  epiweek +
  ## use the furier terms to account for seasonality
  fourier + 
  ## add in whether in the pre- or post-period 
  intervention + 
  ## add in the time post intervention 
  time_post
  )

## fit your model using the counts dataset
fitted_model <- trending::fit(model, counts)

## calculate confidence intervals and prediction intervals 
observed <- predict(fitted_model, simulate_pi = FALSE)
## show estimates and percentage change in a table
fitted_model %>% 
 ## extract original negative binomial regression
 get_model() %>% 
 ## get a tidy dataframe of results
 tidy(exponentiate = TRUE, 
    conf.int = TRUE) %>% 
 ## only keep the intervention value 
 filter(term == "intervention") %>% 
 ## change the IRR to percentage change for estimate and CIs 
 mutate(
  ## for each of the columns of interest - create a new column
  across(
   all_of(c("estimate", "conf.low", "conf.high")), 
   ## apply the formula to calculate percentage change
      .f = function(i) 100 * (i - 1), 
   ## add a suffix to new column names with "_perc"
   .names = "{.col}_perc")
  ) %>% 
 ## only keep (and rename) certain columns 
 select("IRR" = estimate, 
     "95%CI low" = conf.low, 
     "95%CI high" = conf.high,
     "Percentage change" = estimate_perc, 
     "95%CI low (perc)" = conf.low_perc, 
     "95%CI high (perc)" = conf.high_perc,
     "p-value" = p.value)

Như bên trên, chúng ta có thể trực quan hóa các đầu ra của mô hình hồi quy.

estimate_res <- data.frame(observed$result)

ggplot(estimate_res, aes(x = epiweek)) + 
 ## add in observed case counts as a line
 geom_line(aes(y = case_int, colour = "Observed")) + 
 ## add in a line for the model estimate
 geom_line(aes(y = estimate, col = "Estimate")) + 
 ## add in a band for the prediction intervals 
 geom_ribbon(aes(ymin = lower_pi, 
         ymax = upper_pi), 
       alpha = 0.25) + 
 ## add vertical line and label to show where forecasting started
 geom_vline(
      xintercept = as.Date(intervention_week), 
      linetype = "dashed") + 
 annotate(geom = "text", 
      label = "Intervention", 
      x = intervention_week, 
      y = max(observed$upper_pi), 
      angle = 90, 
      vjust = 1
      ) + 
 ## define colours
 scale_colour_manual(values = c("Observed" = "black", 
                 "Estimate" = "red")) + 
 ## make a traditional plot (with black axes and white background)
 theme_classic()
Warning: Unknown or uninitialised column: `upper_pi`.
Warning in max(observed$upper_pi): no non-missing arguments to max; returning
-Inf

23.9 Nguồn tham khảo

forecasting: principles and practice textbook
EPIET timeseries analysis case studies
Penn State course Surveillance package manuscript